Ver­volg­on­der­zoek naar afvan­gen van fijn­stof door bomen

Bomen van­gen fijn­stof uit de lucht. De vraag is alleen of het zoden aan de dijk zet. In het Bin­nen­veld bij Wage­nin­gen doet Annet­te Pronk van Plant Research Inter­na­ti­o­nal (PRI) proe­ven om daar iets zin­nigs over te kun­nen zeg­gen. De proef betreft een opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en richt zich met name op de moge­lijk­he­den om fijn­stof uit stal­len af te van­gen met erf­be­plan­ting.

De proef sluit aan op een expe­ri­ment dat twee jaar gele­den plaats­vond, waar­bij Wage­ning­se onder­zoe­kers pro­beer­den te ach­ter­ha­len of bomen langs de A50 bij Val­burg fijn­stof­deel­tjes weg­van­gen. Die slaag­de maar ten dele. Er kon een posi­tief effect wor­den vast­ge­steld voor het weg­van­gen van stik­stof­oxi­den, maar de proef­op­stel­ling bleek niet goed genoeg om een­dui­di­ge uit­spra­ken te doen over fijn­stof.

 

 

 

 

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Agri­Hol­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.