Aan­plant van 150.000 bomen op bedrij­ven­park tegen fijn­stof

De aan­plant van bomen op het ter­rein van het Kem­pisch Bedrij­ven­park (KBP) in Bla­del moet fijn­stof op gaan van­gen. Er wor­den twee stro­ken groen aan­ge­legd. Het KBP legt zo een mili­eu­vrien­de­lij­ke basis met onge­veer 150.000 bomen en plan­ten. Land­schaps­ar­chi­tect Mariëlle Kok is ont­werp­ster van het ‘woon­bos’. Het KBP is zo aan­ge­legd, dat de lucht altijd […]

Hoe­veel fijn­stof stopt een bomen­rij?

Pal langs de A50, net voor­bij knoop­punt Val­burg staat een raar bos­je lin­den en den­nen. Eind dit jaar moet dui­de­lijk zijn in hoe­ver­re dat groen de lucht­kwa­li­teit ver­be­tert. De snel­weg tus­sen Arn­hem en Nij­me­gen is per­fect voor een proef, zegt Erik Zweers van stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen. Over­dag staan er files en ook ’s nachts blij­ven […]

Extra bomen in strijd tegen fijn­stof

Richt­punt 2012 is een pro­ject gestart om de regio Zuid­oost Bra­bant voor 2012 fijn­stof neu­traal te krij­gen. Dit samen­wer­kings­ver­band tus­sen KDS, Tri­ple E, Pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en Samen­wer­kings­ver­band Regio Eind­ho­ven heb­ben op 2 okto­ber hun plan­nen gepre­sen­teerd om mid­dels gerich­te aan­plant van groen de lucht­kwa­li­teit op kor­te ter­mijn te ver­be­te­ren en daar­mee een gezon­de­re leef­om­ge­ving te […]

Opge­lucht, groen ver­min­dert fijn­stof Eure­gi­on Semi­nar over de inzet van vege­ta­tie voor lucht­kwa­li­teit

Het besef dat groen een waar­de­vol­le bij­dra­gen is voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving is aan het groei­en. We besef­fen steeds meer dat we groen nodig heb­ben om onze ste­den leef­baar te hou­den. Dit semi­nar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afslui­ting van het Eure­gio pro­ject ‘Ver­min­de­ring van […]