Proef een aan fijn­stof ver­slaaf­de plant in Amster­dam

In Amster­dam komt een proef met een plant die “ ver­slaafd” is aan fijn­stof om de lucht­kwa­li­teit in stads­deel zuid.

In de Pre­si­dent Ken­ne­dy­laan aan de zuid­kant van de stad wordt 10 dage lang een test­op­stel­ling met plan­ten en een trans­pa­ran­te wind­tun­nel geplaatst op groen­stro­ken.
In de opstel­ling wordt een extra hari­ge vari­ant van kam­per­foe­lie met gro­te­re bla­den geplant. De plant wordt een ‘green jun­kie’ genoemd omdat het rela­tief veel fijn­stof uit de lucht haalt. De plant is op natuur­lij­ke wij­ze gecul­ti­veerd door plan­ten­ver­e­de­laar MyE­arth.

Een­vou­di­ge oplos­sing

De gemeen­te werkt samen met het Amster­dam Insti­tu­te for Advan­ced Metro­po­li­tan Solu­ti­on en Wage­nin­gen UR in de test.
Vrij­dag 10 juni werd de start van het onder­zoek gepre­sen­teerd. 6 sep­tem­ber wor­den de resul­ta­ten gepre­sen­teerd. Daar­na vol­gen moge­lijk ande­re plek­ken in Zuid, waar ‘green jun­kies’ wor­den geplaatst.
Men hoopt op een resul­taat dat ste­de­lij­ke gezond­heid en wel­zijn een enor­me impuls kan geven met een een­vou­di­ge oplos­sing.
bron: groenecourant.nl