De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging

‘Ieder­een kan bij­dra­gen aan een gezon­de en groe­ne omge­ving’
De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging. Daar­toe heb­ben ini­ti­a­tief­ne­mers Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel van­daag met een kern­groep van orga­ni­sa­ties een eer­ste stap gezet. Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en over­he­den te over­tui­gen om duur­za­me keu­zes te maken voor tui­nen en ande­re bui­ten­ruim­ten.
De ini­ti­a­tief­ne­mers wil­len De Leven­de Tuin als bewe­ging breed neer­zet­ten. Daar­om zijn ze ver­heugd dat zij met de vol­gen­de par­tij­en het Mani­fest heb­ben kun­nen afslui­ten: Tuin­bran­che Neder­land, GNL Stads­werk, Net­werk Groe­ne Bureaus, de Vlin­der­stich­ting, de Vogel­be­scher­ming, de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten en Wage­nin­gen Universiteit/Alterra. Bin­nen­kort zal het Mani­fest wor­den aan­ge­bo­den aan de Minis­te­ries van Eco­no­mi­sche Zaken en Infra­struc­tuur & Mili­eu. Met deze minis­te­ries werd eer­der al een Green Deal afge­slo­ten voor het rea­li­se­ren van meer duur­za­me bui­ten­ruim­ten.
Elke han­de­ling telt
Uit­gangs­punt van de bewe­ging is dat ieder indi­vi­du kan bij­dra­gen aan een gezon­de en groe­ne leef­om­ge­ving. Elke han­de­ling telt, hoe klein ook. De deel­ne­men­de par­tij­en zul­len bin­nen hun ach­ter­ban en net­werk de prin­ci­pes van De Leven­de Tuin zicht­baar maken en mak­ke­lijk toe­pas­baar. Ook zul­len ze de effec­ten ervan tonen en samen­wer­ken om deze duur­za­me bewe­ging gro­ter te maken.
Ver­bin­den­de scha­kel
“De Leven­de Tuin is een filo­so­fie”, aldus Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG. “Het vormt de ver­bin­den­de scha­kel tus­sen vele afzon­der­lij­ke ini­ti­a­tie­ven. Denk aan de pro­mo­tie van groen, maar ook aan ini­ti­a­tie­ven om de tuin vriendelijk(er) te maken voor vogels, egels, vlin­ders en bij­en. Aan de aan­pak van ener­gie- en water­vraag­stuk­ken, aan de gezond­heid van men­sen en aan het sti­mu­le­ren van duur­za­me pro­duc­ten in de tui­nen en open­ba­re ruim­ten. Deze bewe­ging kan al deze afzon­der­lij­ke bood­schap­pen nog ster­ker zicht­baar maken.”
Her­stel even­wicht mens en natuur
Lode­wijk Hoeks­tra, pre­sen­ta­tor van het tv-pro­gram­ma Eigen Huis en Tuin en mede-oprich­ter van NL Green­la­bel bena­drukt dat het stre­ven voor­al is om men­sen bewust te maken van de natuur en hun omgang daar­mee. “Het zijn klei­ne din­gen die het ver­schil maken. Ieder­een kan mee­doen. Alle han­de­lin­gen samen zor­gen voor een gro­te, ech­te ver­an­de­ring: een beter even­wicht tus­sen mens en natuur.”
De Leven­de Tuin
De Leven­de Tuin is een con­cept – ont­wik­keld door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG — voor het rea­li­se­ren van tui­nen (en ande­re bui­ten­ruim­ten) waar­in de natuur te zien, voe­len, horen, rui­ken én proe­ven is. Door gebruik van groen en natuur­lij­ke mate­ri­a­len ont­staat een pret­ti­ge omge­ving voor mens en dier. Boven­dien biedt een leven­de tuin tal van voor­de­len: de groe­ne omge­ving vangt fijn­stof en CO2  op en houdt regen­wa­ter lan­ger vast. Daar­naast ver­hoogt zo’n tuin de waar­de van de woning.
De onder­te­ke­naars van het Mani­fest De Leven­de Tuin
Rien van der Spek, voor­zit­ter Bran­che­ver­e­ni­ging VHG
Egbert Roozen, direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG
Jac­co Wis­man, voor­zit­ter VHG Vak­groep Hove­niers
Richard Maas­kant, hoofd Leden­con­tact en secr. VHG Vak­groep Hove­niers
Lode­wijk Hoeks­tra, direc­teur NL Green­la­bel
Bren­da Horstra, adjunct-direc­teur Tuin­bran­che Neder­land
Maar­ten Loef­fen, direc­teur GNL Stads­werk
Johan Bur­ger, voor­zit­ter Net­werk Groe­ne Bureaus
Titia Wol­ter­beek, direc­teur Vlin­der­stich­ting
Jip Lou­we Kooi­j­mans, Vogel­be­scher­ming
Frans Boots, voor­zit­ter Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Tuin- en Land­schaps­arch­ti­tec­ten