‘Han­ging bas­kets’ popu­lair in Hen­ley on Tha­mes

De Groe­ne Stad wil ook stil­staan bij klein­scha­li­ge ini­ti­a­tie­ven. Een paar weken gele­den wer­den we getrof­fen door een ini­ti­a­tief in Hen­ley on Tha­mes, een klein stad­je in Oxford­shi­re. Onder­ne­mers en par­ti­cu­lie­ren bestel­den bin­nen een paar dagen een klei­ne hon­derd ‘han­ging bas­kets’. Dat aan­tal zal nog flink toe­ne­men. Ze bevat­ten niet alleen kleu­ri­ge, maar ook ‘hairy’ plan­ten. De plan­ten zijn gese­lec­teerd om gas­sen en fijn­stof afkom­stig van auto’s te absor­be­ren. De lucht­ver­vui­ling in het cen­trum van dit pit­to­res­ke stad­je ligt wat betreft stik­stof­di­oxi­de 50% hoger dan de Air Qua­li­ty Eng­land doel­stel­ling van 40 micro­gram per kubie­ke meter.

Sinds het begin van de actie in 2013 zijn er al meer dan 1000 mand­jes ver­kocht. De prijs is £ 62 per hang­mand. De foto werd begin mei/ april gemaakt toen er nog bloe­men­man­den hin­gen. Rond deze tijd wor­den ze ver­van­gen door de ‘han­ging bas­kets’ die in de zomer zul­len bij­dra­gen aan een bete­re lucht­kwa­li­teit in het cen­trum van het stad­je dat beroemd is van­we­ge de jaar­lijk­se roei­wed­strij­den op de Theems. In de herfst gaan ze in de ‘win­ter­stal­ling’.