Een groe­ne heg als alter­na­tief voor schut­ting

Peter Bon­gers is al ruim der­tig jaar actief in de boom­kwe­ke­rij. Met pas­sie en gedre­ven­heid bestiert hij zijn bedrijf in het Bra­bant­se Boe­kel.
Kwa­li­teit en inno­va­tie zijn de kern­waar­den van het bedrijf, zo valt op de site te lezen. Peter Bon­gers, eige­naar en oprich­ter, heeft zijn bedrijf door de jaren heen dan ook zien ver­an­de­ren. Van­daag ver­telt hij over één van deze inno­va­ties, de kant en kla­re heg.
‘Het idee is eigen­lijk in één dag gebo­ren’, ver­telt Bon­gers. ‘Een zwa­re hagel­bui in 2006, die onze boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten veel scha­de had berok­kend, dwong ons na te den­ken over inno­va­ties bin­nen het bedrijf. Ik ben toen met wat slim­me jon­gens van de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen om de tafel gaan zit­ten. Zij waren net afge­stu­deerd en een bedrijf begon­nen voor het leve­ren van GPS appa­ra­tuur. Samen met hen heb ik het idee door­ge­spro­ken en zo ont­stond uit­ein­de­lijk een nieuw pro­duct: de kant en kla­re heg.
Kweek­pro­ces
Wat het kweek­pro­ces van de hagen zo bij­zon­der maakt, is het gebruik van GPS. Bon­gers: ‘Het GPS sys­teem in onze teel­t­ap­pa­ra­tuur zorgt ervoor dat we in kaars­rech­te rij­en kun­nen plan­ten en onze heg­gen mooi strak kun­nen snoei­en. Daar­naast zorgt de GPS ervoor dat we de wor­tels machi­naal kun­nen onder­snij­den, waar­door we in 5 tot 6 jaar een heg kun­nen opkwe­ken die in zijn geheel ver­plaatst kan wor­den naar een nieu­we loca­tie.’ Een van de plaat­sen waar Bon­gers’ hagen in vol­le glo­rie te bewon­de­ren zijn, is de toe­gangs­rou­te naar het beroem­de Wem­bley sta­di­on in Lon­den.
Voor­de­len van een kant en kla­re heg
Dat een vol­groei­de heg voor­de­len biedt boven een heg die van­uit jon­ge plan­ten zelf moet wor­den opge­kweekt, is evi­dent. Een gro­te plus is vol­gens Bon­gers het feit dat de heg­gen – door de hoge kwa­li­teit van de wor­tel­kluit- jaar­rond geplaatst kun­nen wor­den. Bon­gers: ‘In fei­te zit er bij­na meer kwa­li­teit onder, dan boven de grond.’
Daar­naast is een heg een pri­ma alter­na­tief voor de veel­ge­bruik­te schut­ting. Bon­gers somt op: ‘Een groe­ne haag heeft zo veel voor­de­len ten opzich­te van een hou­ten of beton­nen afschei­ding. Het is leven­dig, fris, groen, beschermt je beter tegen de warm­te en absor­beert ook nog fijn stof uit de lucht. Wat wil je nog meer?’
Sky­li­ne ‘the Green City’
Spe­ci­aal voor de Flo­ra­li­ën in mei ont­wierp Bon­gers het kunst­werk ‘the Green City’, een vol­le­dig uit taxus bac­ca­ta opge­trok­ken sky­li­ne van 12 meter lang en 4 meter diep. De sky­li­ne is opge­bouwd uit 100 klei­ne heg­gen, die uit­ein­de­lijk met elkaar ver­groeid zijn. Bon­gers: ‘Het leek me een leuk idee om eens op een ande­re – een kunst­zin­ni­ge- manier met het pro­duct om te gaan. Daar is dit uit­ein­de­lijk uit­ge­ko­men.’
Wat er nu met het kunst­werk gaat gebeu­ren, weet Bon­gers nog niet: ‘Ik hoop natuur­lijk dat we een mooie – wel­licht inter­na­ti­o­na­le- plek voor deze ‘groe­ne stad’ vin­den. Op dit moment zijn we nog bezig met het vin­den van de juis­te plek.’
 
Foto: ’the Green City’ ten­toon­ge­steld op de Flo­ra­li­ën