Wil jij bomen in je buurt? Doe dan snel mee!

Waar zou jij — bij jou in de wijk — een boom wil­len plaat­sen?
Groen staat niet alleen mooi, het heeft ook een posi­tief effect op de buurt: bomen bren­gen ver­koe­ling, leg­gen fijn­stof vast en men­sen voe­len zich er zelfs gezon­der door. Help je mee de bes­te plek­ken te vin­den? Daar wor­den tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag 2016 ook daad­wer­ke­lijk bomen geplant. Doe mee, jij bent immers expert in jouw buurt!
Samen met het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu en het RIVM gaat Nud­ge op zoek naar de bes­te loca­ties om nieu­we bomen te plaat­sen. Basis­scho­len in de deel­ne­men­de gemeen­ten zul­len de bomen tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag 2016 ook daad­wer­ke­lijk plan­ten.
Samen kun­nen de aan­ge­mel­de bomen al 29 kg fijn stof afvan­gen!
Hoe werkt het?
Heb je de ide­a­le plek voor een boom gevon­den die aan alle cri­te­ria vol­doet? In de uit­ge­brei­de kaar­ten van de Atlas Natuur­lijk Kapi­taal vind je ver­schil­len­de ‘lagen’. Zo kun je mee­hel­pen om te onder­zoe­ken of de boom in jouw straat bij­voor­beeld bij­draagt aan het afvan­gen van fijn­stof op de fijn­stof­kaar­ten in de ANK.
Tot 16 janu­a­ri kun je jouw plek­ken aan­ge­ven. Daar­na wor­den alle aan­ge­mel­de bomen getoetst op de cri­te­ria en voor­ge­legd aan de deel­ne­men­de gemeen­ten.
Bomen in je buurt
Van meer groen in de buurt wor­den we blij, maar waar­om eigen­lijk?
Bomen heb­ben een ver­koe­len­de wer­king, een gezon­de boom levert naar schat­ting een koe­lend ver­mo­gen van onge­veer 10 airco’s;
bij uit­zicht op een plant­soen of park stij­gen de hui­zen­prij­zen tot 6%;
met meer groen en min­der tegels stroomt er tot 32,3 mil­joen kuub min­der regen­wa­ter het riool in.
kin­de­ren spe­len vaker bui­ten als er groen in hun omge­ving is;
het is goed voor het mili­eu. Eén stads­boom kan net zoveel stik­stof­di­oxi­de en fijn­stof vast­leg­gen als wordt gepro­du­ceerd door 10.000 auto­ki­lo­me­ters;
men­sen voe­len zich gezon­der in een groe­ne woon­om­ge­ving.
Mee­doen? ga naar https://www.nudge.nl/projects/boom-in-je-buurt/