Con­gres ‘Buil­ding Green, Smart and Heal­thy’

Het meet­baar maken van de bij­dra­ge van groen aan de belang­rij­ke opga­ven in de gebouw­de omge­ving: gezond­heid, wel­be­vin­den, water­re­ten­tie, hit­te­stress en lucht­kwa­li­teit, daar gaat het over tij­dens het con­gres ‘Buil­ding Green, Smart and Heal­thy’ op 31 janu­a­ri in Den Haag. De posi­tie­ve bij­dra­ge van groen in en om gebou­wen wordt alom ver­kon­digd. Groen zorgt voor […]

Uniek groen hore­ca­con­cept – ‘Greens in the Park’

Op 30 mei is in Den Haag ‘Greens in the Park’ geo­pend Burg­mees­ter Pau­li­ne Krik­ke ver­rich­te de ope­ning van dit bij­zon­de­re bio­lo­gi­sche res­tau­rant in het Haag­se West­broek­park. Uniek is dat Greens in the Park een eigen ‘zorg-moes­­tuin’ heeft. De tuin is bio­dy­na­misch en voor­ziet de keu­ken dage­lijks van ver­se pro­duc­ten. De omlig­gen­de tuin wordt beheerd […]

Haags ini­ti­a­tief­voor­stel ‘De stad gaat voor groen’ aan­ge­no­men

De stad gaat voor groen’, een ini­ti­a­tief­voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren en de Haag­se Stads­par­tij, is gis­te­ren door een rui­me meer­der­heid in de Haag­se gemeen­te­raad aan­ge­no­men. In het plan staat een groot aan­tal maat­re­ge­len waar­mee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bij­komt en bewo­ners beter bij het groen in […]

Maak ken­nis met de tui­nen van Eet­baar Park

Ver­scho­len in Den Haag vind je drie zin­nen­prik­ke­len­de tui­nen van Stich­ting Eet­baar Park. In deze ‘proef­tui­nen’ bij Made­s­tein, het Zui­der­park en op Nut & Genoe­gen wordt gewerkt aan een gezon­de, groe­ne stad. ‘Goed voor de aar­de, goed voor de mens en eer­lijk delen’, is de lei­draad. Con­creet bete­kent dit een plek om te tui­nie­ren, maar ook om […]

De Schil­de Den Haag krijgt groe­ne buren

Het pand waar­op de groot­ste stads­kas van Euro­pa ligt, De Schil­de in Den Haag, staat gro­ten­deels leeg. De gemeen­te Den Haag heeft een nieu­we bestem­ming voor de voor­ma­li­ge tele­­vi­­sie- en tele­foon­on­der­de­len­fa­briek van Phi­lips gevon­den. De vijf eta­ges wor­den geschikt gemaakt voor bedrij­ven en star­tups die zich bezig­hou­den met stads­land­bouw, inno­va­tie en duur­zaam­heid. Wet­hou­der Jor­is Wijs­mul­ler: […]

Den Haag moet groe­ne stad aan zee blij­ven

Den Haag wil ook in de toe­komst een groe­ne en aan­trek­ke­lij­ke stad aan zee blij­ven. Daar­om is de Agen­da groen voor de stad door het col­le­ge van b en w vast­ge­steld. Deze beleids­ma­ti­ge agen­da geeft groen een belang­rij­ke plek in de afwe­gin­gen die stad moet maken bij een steeds druk­ker wor­den­de stad. Groen is een […]

Gemeen­te Den Haag stelt 100.000 euro beschik­baar om het cen­trum te ver­groe­nen

De gemeen­te stelt 100.000 euro beschik­baar om het cen­trum groe­ner te maken. Hage­naars kun­nen zelf bepa­len wel­ke straat als eer­ste wordt aan­ge­pakt. Het geld is bedoeld voor groen­pro­jec­ten in een van de drie vol­gen­de gebie­den: Hoef­ka­de (ter hoog­te van huis­num­mers 109 tot 117), Oran­je­laan (ter hoog­te van huis­num­mers 6 tot 35) of Tivoli­straat (ter hoog­te […]

Groen cen­traal in nieu­we stad­sen­tree voor Den Haag

Een team van het Bel­­gisch-Neder­­land­­se DELVA Lands­ca­pe Archi­tects en het Deen­se Urba­nism – Power­hou­se Com­pa­ny heeft het win­nen­de ont­werp gemaakt voor het Konin­gin Juli­a­na­plein, de nieu­we stad­sen­tree van Den Haag. Een stad­sen­tree kent meer­de­re gezich­ten. Func­ti­o­neel gezien helpt een goe­de stad­sen­tree je op weg en zorgt voor een effi­ci­ën­te afwik­ke­ling van ver­keer­s­tro­men, over­stap­pen, fiets par­ke­ren, […]

Bur­gers den­ken mee in Stad­labs over West­broek­park en Sche­ve­ning­se Bos­jes

In sep­tem­ber 2016 start de gemeen­te met stads­ge­sprek­ken in de vorm van Stadslabs over de toe­komst van het West­broek­park en de Sche­ve­ning­se Bos­jes inclu­sief de Water­par­tij. Deze Stadslabs vor­men de eer­ste fase van het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject om te komen tot een nieuw plan voor de toe­komst van dit gebied. De deel­ne­mers aan de Stadslabs wordt gevraagd […]

Aan­dacht én geld voor groen in Den Haag

Groe­ne Poort over de leef­ba­re, duur­za­me stad Waar meni­ge gemeen­te in deze tijd bezui­nigt op groen, inves­teert Den Haag ieder jaar juist meer in de groe­ne bui­ten­ruim­te. Wet­hou­der Bou­de­wijn Revis ver­tel­de erover tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst die dins­dag 17 mei plaats­vond in zijn stad. Revis is ver­ant­woor­de­lijk voor Bin­nen­stad, Stads­ont­wik­ke­ling Kern­ge­bie­den en Bui­ten­ruim­te in de […]