Den Haag moet groene stad aan zee blijven

Den Haag wil ook in de toekomst een groene en aantrekkelijke stad aan zee blijven. Daarom is de Agenda groen voor de stad door het college van b en w vastgesteld. Deze beleidsmatige agenda geeft groen een belangrijke plek in de afwegingen die stad moet maken bij een steeds drukker wordende stad. Groen is een voorwaarde voor een goede leefkwaliteit in Den Haag.
Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) heeft groen in de agenda verder bestendigd als een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de stad. “Den Haag is altijd een groene stad geweest. Dat moet ook zo blijven. Onze parken en groene lanen maken de stad aantrekkelijk als woonstad en het biedt kansen voor een aangenaam verblijf. Door de toenemende bevolking en de druk op de openbare ruimte moet de aandacht voor groen aan de voorkant van het proces mede zorgen voor het leefbaar houden van de stad. Om de kwaliteit van groen te behouden is er een doorlopende inzet vereist. Deze agenda draagt daaraan bij.”
Mede op basis van gesprekken met het Stedelijk Groen Overleg (SGO), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), het Haags Milieu Centrum, verschillende stadsgesprekken en de reacties op een online platform is de agenda voor Haags Groen vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een agenda, die onderverdeeld kan worden in zes thema’s: gezondheid, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, imago en ontwikkeling. Op elk thema kent de stad de komende jaren uitdagingen en kansen. Deze wil het college samen met de stad verder uitwerken. Deze integralere werkwijze zorgt er voor dat de betekenis van groen voor de openbare ruimte zal blijven toenemen en houdt de leefkwaliteit in de stad op peil.
In de agenda is ook de Stedelijke Groene Hoofdstructuur geactualiseerd . Molenvlietpark, het Haagse Bos en Sorghvliet maken nu ook onderdeel uit van deze structuur.
De afgelopen tien jaar is er al veel bereikt met het beleidsplan ‘Groen kleurt de stad’. Het beleidsplan, dat in 2005 werd vastgesteld door de gemeenteraad, zorgde ervoor dat groen structureler en integraler werd benaderd. Een stevige groenstructuur waarbij het totaal aan lanen, parken, landgoederen samen met de andere delen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur leidde tot een kwalitatieve ontwikkeling van het Haags Groen.
bron: loosduinsekrant.nl