Den Haag moet groe­ne stad aan zee blij­ven

Den Haag wil ook in de toe­komst een groe­ne en aan­trek­ke­lij­ke stad aan zee blij­ven. Daar­om is de Agen­da groen voor de stad door het col­le­ge van b en w vast­ge­steld. Deze beleids­ma­ti­ge agen­da geeft groen een belang­rij­ke plek in de afwe­gin­gen die stad moet maken bij een steeds druk­ker wor­den­de stad. Groen is een voor­waar­de voor een goe­de leef­kwa­li­teit in Den Haag.
Wet­hou­der Bou­de­wijn Revis (Bui­ten­ruim­te) heeft groen in de agen­da ver­der besten­digd als een belang­rijk uit­gangs­punt bij de ont­wik­ke­ling van de stad. “Den Haag is altijd een groe­ne stad geweest. Dat moet ook zo blij­ven. Onze par­ken en groe­ne lanen maken de stad aan­trek­ke­lijk als woon­stad en het biedt kan­sen voor een aan­ge­naam ver­blijf. Door de toe­ne­men­de bevol­king en de druk op de open­ba­re ruim­te moet de aan­dacht voor groen aan de voor­kant van het pro­ces mede zor­gen voor het leef­baar hou­den van de stad. Om de kwa­li­teit van groen te behou­den is er een door­lo­pen­de inzet ver­eist. Deze agen­da draagt daar­aan bij.”
Mede op basis van gesprek­ken met het Ste­de­lijk Groen Over­leg (SGO), de Alge­me­ne Ver­e­ni­ging voor Natuur­be­scher­ming (AVN), het Haags Mili­eu Cen­trum, ver­schil­len­de stads­ge­sprek­ken en de reac­ties op een onli­ne plat­form is de agen­da voor Haags Groen vorm­ge­ge­ven. Dit heeft gere­sul­teerd in een agen­da, die onder­ver­deeld kan wor­den in zes the­ma’s: gezond­heid, ont­span­ning, kli­maat, bio­di­ver­si­teit, ima­go en ont­wik­ke­ling. Op elk the­ma kent de stad de komen­de jaren uit­da­gin­gen en kan­sen. Deze wil het col­le­ge samen met de stad ver­der uit­wer­ken. Deze inte­gra­le­re werk­wij­ze zorgt er voor dat de bete­ke­nis van groen voor de open­ba­re ruim­te zal blij­ven toe­ne­men en houdt de leef­kwa­li­teit in de stad op peil.
In de agen­da is ook de Ste­de­lij­ke Groe­ne Hoofd­struc­tuur geac­tu­a­li­seerd . Molen­vliet­park, het Haag­se Bos en Sor­g­h­vliet maken nu ook onder­deel uit van deze struc­tuur.
De afge­lo­pen tien jaar is er al veel bereikt met het beleids­plan ‘Groen kleurt de stad’. Het beleids­plan, dat in 2005 werd vast­ge­steld door de gemeen­te­raad, zorg­de ervoor dat groen struc­tu­re­ler en inte­gra­ler werd bena­derd. Een ste­vi­ge groen­struc­tuur waar­bij het totaal aan lanen, par­ken, land­goe­de­ren samen met de ande­re delen van de Ste­de­lij­ke Groe­ne Hoofd­struc­tuur leid­de tot een kwa­li­ta­tie­ve ont­wik­ke­ling van het Haags Groen.
bron: loosduinsekrant.nl