De Schil­de Den Haag krijgt groe­ne buren

Het pand waar­op de groot­ste stads­kas van Euro­pa ligt, De Schil­de in Den Haag, staat gro­ten­deels leeg. De gemeen­te Den Haag heeft een nieu­we bestem­ming voor de voor­ma­li­ge tele­vi­sie- en tele­foon­on­der­de­len­fa­briek van Phi­lips gevon­den. De vijf eta­ges wor­den geschikt gemaakt voor bedrij­ven en star­tups die zich bezig­hou­den met stads­land­bouw, inno­va­tie en duur­zaam­heid.

Wet­hou­der Jor­is Wijs­mul­ler: “De Schil­de wordt daar­mee een toon­aan­ge­ven­de hot­s­pot voor nieu­we idee­ën en tech­nie­ken op het gebied van voed­sel. Ken­nis, die ook weer uit­ge­wis­seld wordt met onder­ne­mers in het West­land en onder­wijs­in­stel­lin­gen als de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen. De pro­duc­ten kun­nen geproefd wor­den in bij­be­ho­ren­de proef­tui­nen en in de hore­ca die op de bega­ne grond komt.”
De gemeen­te ver­wacht ook posi­tie­ve effec­ten voor de leef­baar­heid en leven­dig­heid van de omlig­gen­de buurt. “Het gaat nota bene om de Groen­te- en Fruit­markt. Die gaat hier ook vruch­ten van pluk­ken. Met nieu­we bedrij­vig­heid, extra werk­ge­le­gen­heid en een veel aan­trek­ke­lij­ker pand met gla­zen pui­en op straat­ni­veau.”
De trans­for­ma­tie van De Schil­de naar bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw finan­ciert de gemeen­te van­uit het Euro­pe­se fonds Fonds Ruim­te en Eco­no­mie Den Haag (FRED).
Bron: dearchitect.nl