Con­gres ‘Buil­ding Green, Smart and Heal­thy’

Het meet­baar maken van de bij­dra­ge van groen aan de belang­rij­ke opga­ven in de gebouw­de omge­ving: gezond­heid, wel­be­vin­den, water­re­ten­tie, hit­te­stress en lucht­kwa­li­teit, daar gaat het over tij­dens het con­gres ‘Buil­ding Green, Smart and Heal­thy’ op 31 janu­a­ri in Den Haag.
De posi­tie­ve bij­dra­ge van groen in en om gebou­wen wordt alom ver­kon­digd. Groen zorgt voor lage­re zorg­kos­ten, groen zorgt voor water­ber­ging, groen zorgt voor lucht­zui­ve­ring en zelfs voor ener­gie­be­spa­ring. Een groe­ne inves­te­ring lijkt zich zo heel snel terug te ver­die­nen. Maar hoe zit dit pre­cies?
Wel­ke oplos­sin­gen zijn er nu voor nieu­we en bestaan­de gebou­wen, hoe meet je de effec­ten, wat zegt de weten­schap erover? En hoe vlieg je de busi­nes­sca­se aan? Ver­schil­len­de spre­kers zul­len hun idee­ën en visie delen, zoals Peter Glas (delta­com­mis­sa­ris), Rob­bert Snep (eco­loog, WUR) en archi­tect Winy Maas (MVRDV).
Inschrij­ven voor dit con­gres is niet meer moge­lijk. Geïn­te­res­seer­den kun­nen hun inte­res­se  ken­baar maken via events@dgbc.nl, De orga­ni­sa­tie maakt gebruik van een wacht­lijst. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.
Het con­gres is een samen­wer­king van DGBC, Stich­ting De Groe­ne Stad, Roy­al Flo­ra­Hol­land en wordt mede moge­lijk gemaakt door finan­ci­ë­le steun van de Euro­pe­se Unie. De gemeen­te Den Haag is part­ner in het con­gres.
Meer infor­ma­tie over het con­gres en het pro­gram­ma is hier te vin­den.