Uniek groen hore­ca­con­cept – ‘Greens in the Park’

Op 30 mei is in Den Haag ‘Greens in the Park’ geo­pend
Burg­mees­ter Pau­li­ne Krik­ke ver­rich­te de ope­ning van dit bij­zon­de­re bio­lo­gi­sche res­tau­rant in het Haag­se West­broek­park. Uniek is dat Greens in the Park een eigen ‘zorg-moes­tuin’ heeft. De tuin is bio­dy­na­misch en voor­ziet de keu­ken dage­lijks van ver­se pro­duc­ten. De omlig­gen­de tuin wordt beheerd door Stich­ting Tui­nen van Greens. De ini­ti­a­tief­ne­mers Wes­sel Ties­sens, Robert-Jan Ver­meu­len en Djoe­ke Del­nooz heb­ben een duur­zaam, bio­lo­gisch en com­mer­ci­eel con­cept ont­wik­keld.
Het res­tau­rant ver­vult een bij­zon­de­re maat­schap­pe­lij­ke func­tie door de samen­wer­king met Stich­ting Mens en Tuin. De tui­nen van Greens in the Park wor­den beheerd door een groep van 20 tot 30 men­sen met afstand tot de arbeids­markt.
Het ont­werp van het gebouw is geba­seerd op een kas. Het gla­zen dak bestaat uit zon­ne­cel­len. Op het bui­ten­ter­ras zijn zit­plaat­sen voor 100 men­sen en bin­nen 50. Het bui­ten­ter­ras biedt zicht op de speel­tuin en het beslo­ten ter­ras heeft een uit­zicht over de tuin en het water. Ook kun­nen er work­shops en ver­ga­de­rin­gen gehou­den wor­den in de klei­ne kas die mid­den in de moes­tuin staat.