Euro­pean City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeen­te een inno­va­tief bomen­be­leid? Doe mee! Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in de ste­de­lij­ke omge­ving. Ze leg­gen CO2 vast en fil­te­ren fijn­stof. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling en water­ber­ging. Steeds meer gemeen­ten zijn zich bewust van deze waar­de­vol­le dien­sten van bomen en onder­ne­men gerich­te actie om hun bomen­be­stand goed te behe­ren. Zet uw […]

Haal met plan­ten het fijn­stof uit je huis

Wist je dat che­mi­sche uit­stoot bin­nens­huis veel voor komt? Gewoon van­uit alle­daag­se pro­duc­ten, waar­van je het niet ver­wacht: bouw­ma­te­ri­a­len, schoon­maak­mid­de­len, weg­werp­ma­te­ri­a­len en prin­ters vor­men bron­nen van inter­ne lucht­ver­vui­ling. Men komt steeds meer te weten over de scha­de­lij­ke gevol­gen van fijn­stof, maar er wordt nau­we­lijks aan­dacht besteed aan fijn­stof ín onze hui­zen èn hoe je er […]

Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Extra groen beschermt Kopen­ha­gen tegen extreem weer

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leg­gen par­ken en plant­soe­nen, groe­ne daken en groe­ne muren vormt één van de kern­pun­ten in een breed opge­zet plan van de Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen, om voor­be­reid te zijn op de komen­de kli­maat­ver­an­de­ring. Kopen­ha­gen ver­wacht tegen 2050 onder meer een stij­ging van de hoog­ste tem­pe­ra­tuur in de […]

Twin­tig bomen per Neder­lan­der

Ons land telt twin­tig keer meer bomen dan inwo­ners. Dat zijn 344 mil­joen bomen in totaal. Wie dat te wei­nig vindt en wil emi­gre­ren, heeft een rui­me keus aan lan­den waar de bomen­dicht­heid gro­ter is. In de top hon­derd van lan­den met de groot­ste bomen­dicht­heid, zowel per inwo­ner als per vier­kan­te kilo­me­ter, komt Neder­land niet […]

Bomen kun­nen levens red­den

Dat is de uit­komst van een stu­die die in 2014 gedaan is David J. Nowak, Sato­shi Hira­baya­shi, Alli­son Bodi­ne en Eric Green­field en waar­van de uit­kom­sten onlangs gepu­bli­ceerd wer­den in het tijd­schrift ‘Envi­ron­men­tal Pol­lu­ti­on’. Nowak en zijn team onder­zoch­ten het effect van bomen en bos­sen op de lucht­kwa­li­teit en de volks­ge­zond­heid in de Ver­e­nig­de Sta­ten. […]

Uden legt mees­te CO2 vast met boom­aan­plant

De gemeen­te Uden uit Noord-Bra­­bant mag zich de win­naar noe­men van de CO2-Bomen­­prijs 2011. Dit nadat ze twee keer eer­der de twee­de prijs ont­vin­gen! De prijs wordt dit jaar voor de zes­de keer toe­ge­kend aan de gemeen­te die de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op Boom­feest­dag. Uden plant­te op […]

Bomen spe­len gro­te rol bij CO2-opslag ste­den

Onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Kent- en Shef­field en de Bri­tish Eco­lo­gi­cal Soci­e­ty heb­ben vast­ge­steld dat plan­ten in ste­den meer kool­stof opne­men dan ver­wacht. In het onder­zoek is de boven­grond­se kool­stof­op­slag in ste­de­lijk gebied onder­zocht. Hier­voor heb­ben de onder­zoe­kers de Engel­se stad Lei­ces­ter als voor­beeld geno­men. Uit de resul­ta­ten blijkt dat er in Lei­ces­ter (met […]

Bam­boe kan belang­rij­ke rol spe­len bij CO2 reduc­tie

Als het goed beheerd wordt, kan bam­boe een belang­rij­ke rol spe­len in de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Het snel groei­en­de gewas neemt snel­ler CO2 op dan bomen, en kan ook de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring indam­men, zo blijkt uit het rap­port Bam­boe en Kli­maat­ver­an­de­ring, een rap­port van het Inter­na­ti­o­naal Net­werk voor Bam­boe en Rotan (Inbar). […]

Gemeen­te Cuijk wint CO2-Bomen­prijs-2010

De Bra­bant­se gemeen­te Cuijk is dé win­naar van de CO2-Bomen­­prijs 2010. Deze prijs wordt toe­ge­kend aan de gemeen­te die in het kader van Boom­­fees­t­­dag-2010 de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op die dag. Cuijk plant­te 73 Popu­lie­ren in het bebouwd gebied. Aan de hand van een voor Boom­feest­dag ont­wik­kel­de […]