Uden legt mees­te CO2 vast met boom­aan­plant

De gemeen­te Uden uit Noord-Bra­bant mag zich de win­naar noe­men van de CO2-Bomen­prijs 2011. Dit nadat ze twee keer eer­der de twee­de prijs ont­vin­gen! De prijs wordt dit jaar voor de zes­de keer toe­ge­kend aan de gemeen­te die de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op Boom­feest­dag. Uden plant­te op Boom­feest­dag-2011 ruim 5000 3‑jarige bomen en 283 soli­tair­bo­men.

Aan de hand van de spe­ci­aal ont­wik­kel­de Bomen­cal­cu­la­tor is vast­ge­steld dat Uden 17 kg CO2 per inwo­ner vast­legt tij­dens hun groei. De gemeen­te Leer­dam (Zuid Hol­land) is dit jaar twee­de gewor­den met de vast­leg­ging van 13 kg CO2 en de gemeen­te Rei­mers­waal (Zee­land) der­de met de vast­leg­ging van 12 kg CO2 per inwo­ner. De CO2-Bomen­prijs is een ini­ti­a­tief van Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag.

Uden plant­te 177  bomen
Uden (40.550 inwo­ners) plant­te 177 gro­te­re bomen (eik, els, lin­de, wilg, es) in het bebouwd gebied en 106 gro­te­re bomen (popu­lier en eik) in haar bui­ten­ge­bied. Het aan­tal van 5000 bomen gold voor­al de aan­plant van 3‑jarige boom­pjes. De bomen leg­gen bij leven (uit­gaan­de van min­maal 30 jaar) in totaal 693.414 kg CO2 vast; per inwo­ner is dit goed voor 17 kg CO2.

1200 esdoorns in Leer­dam
Leer­dam (20.716 inwo­ners) plant­te 1200 esdoorns voor­na­me­lijk als 5 jari­ge bomen en dat bete­kent, uit­gaan­de van 20.716 inwo­ners 13 kg CO2 per inwo­ner. Rei­mers­waal (21.472 inwo­ners) plant­te 250 gro­te­re esdoorns en dat bete­kent, uit­gaan­de van het inwo­ner­tal 12 kg CO2 per inwo­ner.

De CO2-Bomen­prijs is op 12 okto­ber , tij­dens de beurs “Dag van de Open­ba­re Ruim­te” uit­ge­reikt door de direc­teur van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen.

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag schat dat er sinds de start van de Boom­feest­dag in 1957 al ruim 11 mil­joen bomen zijn geplant. Daar­mee is naar schat­ting ruim 120 mil­joen kilo­gram CO2 opge­no­men. De prijs­uit­rei­king gaat voor­af aan het 55-jarig jubi­le­um van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag dat in 2012 op 21 maart wordt gehou­den met als loca­tie voor de Nati­o­na­le Vie­ring: het Land van Cuijk in Noord-Bra­bant.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.