Euro­pean City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeen­te een inno­va­tief bomen­be­leid? Doe mee!

Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in de ste­de­lij­ke omge­ving. Ze leg­gen CO2 vast en fil­te­ren fijn­stof. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling en water­ber­ging. Steeds meer gemeen­ten zijn zich bewust van deze waar­de­vol­le dien­sten van bomen en onder­ne­men gerich­te actie om hun bomen­be­stand goed te behe­ren. Zet uw gemeen­te zich daar­voor ook in? Dan kunt u in aan­mer­king komen voor een bij­zon­de­re titel, name­lijk die van Euro­pean City of Trees 2018. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en Stads­werk Neder­land dagen u uit om uw gemeen­te daar­voor aan te mel­den!
De Euro­pean City of Trees Award wordt jaar­lijks toe­ge­kend aan een Euro­pe­se gemeen­te die toon­aan­ge­ven­de acti­vi­tei­ten ont­plooit in boom­be­leid en ‑beheer. Ini­ti­a­tief­ne­mer is de Euro­pean Arbo­ri­cul­tu­ral Coun­cel (EAC), de Euro­pe­se koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van boom­spe­ci­a­lis­ten in 23 lan­den. Van­uit Neder­land is VHG, de bran­che­ver­e­ni­ging voor onder­ne­mers in het groen, bij EAC aan­ge­slo­ten.

Aan­dacht voor bomen
Inno­va­tief boom­be­heer in de schijn­wer­pers zet­ten en de aan­dacht ves­ti­gen op goe­de boom­ver­zor­ging, dat is het doel van deze prijs. Onder­neemt uw gemeen­te boom­pro­jec­ten die wor­den onder­steund door goed mana­ge­ment, ‘best prac­ti­ce’ en educatie/burgerparticipatie? Zoals bij­voor­beeld de gemeen­te Amster­dam doet? Amster­dam ont­ving de prijs in 2012 voor haar actie­ve aan­plant­be­leid en bij­zon­de­re iepen­col­lec­tie. Ook draagt de stad actief de meer­waar­de van bomen uit en zoekt het naar inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om bomen tot hun recht te laten komen. De bewo­ners wor­den boven­dien actief betrok­ken bij het bomen­be­leid van de gemeen­te. Treedt uw gemeen­te in de voet­spo­ren van de hoofd­stad? Meld u van­daag nog aan voor de Euro­pean City of Trees Award!
En de win­naar is…
De Euro­pean City of Trees Award wordt uit­ge­reikt tij­dens de Neder­land­se Boom­in­fo­dag, die in 2018 een inter­na­ti­o­naal karak­ter krijgt. De win­nen­de gemeen­te kan reke­nen op de nodi­ge  publi­ci­teit, zowel in Neder­land als in Euro­pa.
Deel­ne­men
Deel­na­me aan deze ver­kie­zing staat open voor alle Neder­land­se gemeen­ten die een over­zicht heb­ben van hun bomen­be­stand en wer­ken met een geïn­te­greerd boom­be­heer­plan. Ook moet de stad een boom­be­heer­der heb­ben aan­ge­steld die ver­ant­woor­de­lijk is voor het bomen­be­stand.
Jure­ring
De jury bestaat uit een des­kun­di­ge uit het vak (boom­spe­ci­a­list), een ver­te­gen­woor­di­ger van­uit het gemeen­te­lijk beleid en een ver­te­gen­woor­di­ger van EAC. De jury beoor­deelt de inzen­din­gen aan de hand van een aan­tal cri­te­ria. Ver­vol­gens kiest de jury drie nomi­na­ties en brengt een bezoek aan deze gemeen­ten.
Aan­mel­den voor de ECOT Award kunt u doen door onder­staand for­mu­lier in te vul­len. Dat kan tot 1 novem­ber 2017.