Eer­ste boom voor CO2-com­pen­sa­tie­bos in Hoo­ge­veen

De gemeen­te Hoo­ge­veen plant zon­dag, tij­dens de inter­na­ti­o­na­le Kli­maat­ac­tie­dag, de eer­ste boom voor het zoge­noem­de CO2-com­pen­sa­­tie­­bos. Hoo­ge­veen is een mil­len­ni­um­ge­meen­te en dat bete­kent dat de gemeen­te onder meer de uit­stoot van CO2 wil beper­ken. Bomen halen CO2 uit de lucht, daar­om wil de gemeen­te een com­pen­sa­tie­bos bij de toe­kom­sti­ge begraaf­plaats Zeven­ber­gen bij Flui­ten­berg. Inwo­ners, bedrij­ven […]

10.000 bomen voor Vlaam­se CO2-uit­stoot op World Expo Shang­hai

In mid­­den-Mon­­go­­lië, een auto­noom gebied in het noor­den van Chi­na, zul­len naar schat­ting 10.000 popu­lie­ren geplant wor­den. Zo wil Vlaams minis­ter van leef­mi­li­eu Joke Schau­vlie­ge  het Bel­gisch pavil­joen op de Wereld­ten­toon­stel­ling in Shang­hai CO2-neu­traal maken. Dit pro­ject zal 52.000 euro kos­ten. De popu­lie­ren zul­len aan­ge­plant wor­den op ver­woes­tijn­de grond in mid­­den-Mon­­go­­lië. Elke aan­ge­plan­te boom zal […]

Aan­mel­den voor CO2-Bomen­prijs-2010

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag heeft in 2005 de CO2-Bomen­­prijs in het leven geroe­pen om gemeen­ten te sti­mu­le­ren in het nemen van maat­re­ge­len tegen de CO2-ver­­­vui­­ling. Ook dit jaar kun­nen gemeen­ten zich weer aan­mel­den voor deze prijs. Op woens­dag 13 okto­ber, tij­dens de ope­ning van de beurs “De dag van de Open­ba­re Ruim­te” zal de win­naar bekend […]

Com­pen­sa­tie CO2 in Neder­land door bomen te plan­ten

Minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) wil het voor de bur­ger mak­ke­lij­ker maken om CO2 van gevlo­gen kilo­me­ters ook in Neder­land zelf te com­pen­se­ren , door bij­voor­beeld bomen te plan­ten, om op deze manier de scha­de aan de natuur en kli­maat te beper­ken. Dit heeft de minis­ter van­daag gezegd tij­dens de ope­ning van […]

Baar­le-Nas­sau wint CO2 Bomen­prijs 2009

De gemeen­te Baar­le-Nas­sau wint de CO2 Bomen­prijs 2009. De Bra­bant­se gemeen­te blijft Den Hel­der en het Gro­ning­se Vlagt­wed­de voor. De bomen die Baar­le-Nas­sau heeft geplant tij­dens de Boom­feest­dag in maart leg­gen tij­dens hun leven per inwo­ner der­tien kilo CO2 vast. De win­nen­de gemeen­ten voe­ren alle­maal een boom­vrien­de­lijk beleid. De Bra­bant­se gede­pu­teer­de Onno Hoes reik­te op […]