Bomen spe­len gro­te rol bij CO2-opslag ste­den

Onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Kent- en Shef­field en de Bri­tish Eco­lo­gi­cal Soci­e­ty heb­ben vast­ge­steld dat plan­ten in ste­den meer kool­stof opne­men dan ver­wacht.

In het onder­zoek is de boven­grond­se kool­stof­op­slag in ste­de­lijk gebied onder­zocht. Hier­voor heb­ben de onder­zoe­kers de Engel­se stad Lei­ces­ter als voor­beeld geno­men. Uit de resul­ta­ten blijkt dat er in Lei­ces­ter (met 300.000 inwo­ners) onge­veer 231.500 ton kool­stof boven­gronds wordt opge­sla­gen. Dit is meer dan aan­van­ke­lijk werd aan­ge­no­men.

Opmer­ke­lijk
Opmer­ke­lijk is het feit dat bomen 97,3% van deze 231.500 ton opne­men en omzet­ten in glu­co­se, zuur­stof en water. Tui­nen en strui­ken kun­nen veel min­der kool­stof omzet­ten, slechts 0,7% van de ste­de­lij­ke kool­stof­uit­stoot wordt name­lijk omge­zet in tui­nen en de res­te­ren­de 2% wordt omge­zet door strui­ken.

 

Broei­kas­gas
Kool­stof gemengd met zuur­stof (CO2) is het belang­rijk­ste broei­kas­gas wel­ke zorgt voor de opwar­ming van de atmos­feer. Plan­ten zet­ten deze CO2, samen met water en zon­licht, door mid­del van foto­syn­the­se om in glu­co­se (sui­ker), zuur­stof en water.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Club van 30

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.