Gemeen­te Cuijk wint CO2-Bomen­prijs-2010

De Bra­bant­se gemeen­te Cuijk is dé win­naar van de CO2-Bomen­prijs 2010. Deze prijs wordt toe­ge­kend aan de gemeen­te die in het kader van Boom­feest­dag-2010 de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op die dag. Cuijk plant­te 73 Popu­lie­ren in het bebouwd gebied.

Aan de hand van een voor Boom­feest­dag ont­wik­kel­de cal­cu­la­tor is vast­ge­steld hoe­veel kg CO2 deze bomen kun­nen opne­men per inwo­ner tij­dens het leven van die bomen. De gemeen­te Uden (Noord-Bra­bant) is dit jaar twee­de gewor­den en de gemeen­te Bols­ward (Fries­land) der­de. De prijs is een ini­ti­a­tief van Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag.

De kin­de­ren van de klei­ne gemeen­te Cuijk, met iets meer dan 24.000 inwo­ners, plant­ten alle 73 bomen in het bebouwd gebied.

Voor­al popu­lie­ren leg­gen tij­dens de groei­fa­se heel veel kg CO2 vast. De bomen leg­gen bij leven (uit­gaan­de van 30 jaar) in totaal 208.415 kg. CO2 vast. Omge­re­kend is dit per inwo­ner 9 kg CO2.

Uden
Uden (40.000 inwo­ners) valt al voor de der­de keer in de prij­zen; in 2008 heeft deze gemeen­te de CO2-Bomen­prijs-2008 gedeeld met Bols­ward: bei­den leg­den 5 kg CO2 per inwo­ner vast en won­nen de twee­de prijs. In 2009 won Uden weder­om de twee­de prijs met het plan­ten van 1400 stuks boom­plant­soen in haar bui­ten­ge­bied. Dit jaar heeft de gemeen­te 674 stuks boom­plant­soen geplant in het bui­ten­ge­bied. De bomen leg­gen bij leven in totaal 216.784 kg vast, ofwel per Ude­naar 5 kg CO2 en dus weder­om goed voor een mooie twee­de plaats.

Bols­ward
Bols­ward (bij­na 10.000 inwo­ners) valt voor de twee­de keer in de prij­zen. in 2008 heeft deze gemeen­te de CO2-Bomen­prijs-2008 gedeeld met Uden: bei­den leg­den 5 kg CO2 per inwo­ner vast en won­nen de twee­de prijs. Tij­dens Boom­feest­dag-2010 plant­ten de Bol­ward­se kin­de­ren ruim 130 bomen, waar­van 66 Geboor­te­bo­men voor nieu­we wereld­bur­ger­tjes (een eigen invul­ling van een Boom­feest­ac­ti­vi­teit) en goed voor een der­de prijs.

Bol­ward en Uden heb­ben bei­den 5 kg CO2 per inwo­ner vast­ge­legd. Maar omdat de gemeen­ten ook moesten aan­ge­ven of ze vast­ge­stel­de Bomen­be­leid heb­ben en wel­ke kli­maat­maat­re­ge­len men op dit moment neemt, is dit mee­ge­wo­gen door de orga­ni­sa­tie met deze uit­slag als resul­taat.

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag schat dat er sinds de start van de Boom­feest­dag in 1957 al ruim 12 mil­joen bomen zijn geplant, ofwel 2400 voet­bal­vel­den. Daar­mee is naar schat­ting 125 mil­joen kilo­gram CO2 opge­no­men. De prijs­uit­rei­king gaat voor­af aan de 55-ste edi­tie van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag, die in 2011 op 23 maart wordt gehou­den met als loca­tie voor de Nati­o­na­le Vie­ring: Ven­lo.

Bron:
Boom­feest­dag