Twin­tig bomen per Neder­lan­der

Ons land telt twin­tig keer meer bomen dan inwo­ners. Dat zijn 344 mil­joen bomen in totaal. Wie dat te wei­nig vindt en wil emi­gre­ren, heeft een rui­me keus aan lan­den waar de bomen­dicht­heid gro­ter is.

In de top hon­derd van lan­den met de groot­ste bomen­dicht­heid, zowel per inwo­ner als per vier­kan­te kilo­me­ter, komt Neder­land niet voor. Dat blijkt uit de eer­ste wereld­kaart boom­dicht­heid. Boson­der­zoe­kers Geer­ten Hen­ge­veld en Gert-Jan Nabuurs werk­ten namens Alter­ra mee aan de kaart die afge­lo­pen week via Natu­re vol­op de aan­dacht trok.
De onder­zoe­kers maak­ten hun kaart op basis van regres­sie­mo­del­len en een enorm aan­tal (430.000) metin­gen van het aan­tal bomen wereld­wijd. Hoog­le­raar Nabuurs (Euro­pe­se bos­sen) is ver­ant­woor­de­lijk voor een groot deel van die metin­gen aan de grond. ‘Van 2004–2007 heb ik voor Euro­pa 150.000 van die grond­me­tin­gen ver­za­meld. De kracht van onze stu­die is dat we wereld­wijd dit soort data­ba­ses bij elkaar heb­ben gebracht.’ Met regres­sie­ana­ly­se wer­den ver­vol­gens ver­ban­den gelegd tus­sen die metin­gen en onder meer satel­liet­op­na­mes, infor­ma­tie over land­ge­bruik, topo­gra­fie en kli­maat. Die rela­ties vor­men de basis voor schat­tin­gen van de boom­dicht­heid wereld­wijd.
Het resul­taat van dat reken­werk leidt tot opmer­ke­lij­ke nieu­we gege­vens. Wereld­wijd staan er 3.040.288.194.283 bomen van meer dan tien cen­ti­me­ter dik­te op borst­hoog­te. Dat zijn er 3040 mil­jard. Neder­land heeft er daar een der­de mil­jard van. Vrij­wel niks dus. Rus­land heeft ver­uit de mees­te bomen; één op de vijf bomen is Rus­sisch. Dat zijn er 4461 per Rus. Na Rus­land vol­gen Cana­da en Bra­zi­lië. Maar aan­tal zegt niet alles. De groot­ste dicht­heid aan bomen vind je juist in Euro­pa. Fin­land is het land met mees­te bomen per vier­kan­te kilo­me­ter: 72644. Toe­val­lig leidt dat tot een­zelf­de aan­tal bomen per inwo­ner als in Rus­land: 4461.
Per wereld­be­wo­ner staan er vol­gens de onder­zoe­kers 422 bomen op onze pla­neet. Dat is tien keer min­der dan in Fin­land of Rus­land, maar twin­tig keer meer dan waar wij het in ons land mee moe­ten doen. De nieuw­ste raming komt zeven keer hoger uit dan voor­gaan­de schat­tin­gen. Die schat­ting was vol­gens Nabuurs omstre­den en tame­lijk over de duim. ‘Het mooie van ons werk is dat we nu veel meer weten over de struc­tuur en de dyna­miek van een bos. We weten bij­voor­beeld wel hoe­veel kuub hout er in een bos staat, maar daar­mee alleen kun je nog geen inschat­ting maken van de moge­lij­ke CO2-opslag. De hoe­veel­heid bomen en de dyna­miek daar­in zegt veel meer over de staat van een bos.’
 
Bron: Resour­ce