Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de Tuin’.
De Leven­de Tuin
De Leven­de Tuin is een ini­ti­a­tief van meer­de­re orga­ni­sa­ties die in 2014 het mani­fest heb­ben onder­te­kend. Orga­ni­sa­ties die de Bomenstich­ting voor­gin­gen, zijn o.a. het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, NL Green­la­bel en Tuin­bran­che Neder­land. Met het onder­te­ke­nen van het mani­fest scha­ren zij zich ach­ter de filo­so­fie van De Leven­de Tuin. Hier­bij gaat het om het inzet­ten van de natuur in al zijn bre­de facet­ten in onze tui­nen en ande­re bui­ten­ruim­ten. Daar kun­nen bomen een goe­de bij­dra­ge aan leve­ren. In een ‘Leven­de Tuin’ is dan ook lou­ter plaats voor groe­ne en leven­de mate­ri­a­len, opdat de natuur te zien, voe­len, horen, rui­ken én proe­ven is. De Leven­de Tuin biedt veel voor­de­len ten opzich­te van de ste­ni­ge tuin: een groe­ne omge­ving vangt fijn­stof en CO2 op en houdt regen­wa­ter lan­ger vast.
Voor­zit­ter Van der Sar van de Bomenstich­ting toon­de zich dins­dag enthou­si­ast over de samen­wer­king: ‘Als Bomenstich­ting zijn wij zeer ver­heugd om onze naam te ver­bin­den aan dit mooie ini­ti­a­tief om de wereld weer een stuk­je groe­ner te maken. Ons idee ‘In iede­re tuin een boom!’ past dan ook goed in de filo­so­fie van De Leven­de Tuin.’
Bron: Bomenstich­ting