Bomen kun­nen levens red­den

Dat is de uit­komst van een stu­die die in 2014 gedaan is David J. Nowak, Sato­shi Hira­baya­shi, Alli­son Bodi­ne en Eric Green­field en waar­van de uit­kom­sten onlangs gepu­bli­ceerd wer­den in het tijd­schrift ‘Envi­ron­men­tal Pol­lu­ti­on’.
Nowak en zijn team onder­zoch­ten het effect van bomen en bos­sen op de lucht­kwa­li­teit en de volks­ge­zond­heid in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Con­clu­de­rend stel­len zij dat alle Ame­ri­kaan­se bomen teza­men 850 men­sen­le­vens red­den en dat zij meer dan 670.000 aan­val­len van adem­ha­lings­pro­ble­men voor­ko­men.
Bomen gaan lucht­ver­ont­rei­ni­ging tegen door­dat ze fijn stof uit de lucht weg­van­gen en ver­ont­rei­ni­gen­de gas­sen absor­be­ren met de huid­mond­jes van de hun bla­de­ren. In dit onder­zoek wer­den 4 stof­fen geme­ten: stik­stof­di­oxi­de NO2, ozon O3, zwa­vel­di­oxi­de SO2 en fijn stof PM2,5.
Alhoe­wel het direc­te effect van bomen op de lucht­kwa­li­teit zeer beperkt is (een ver­be­te­ring van de gemid­del­de kwa­li­teit met min­der dan 1 pro­cent), heeft het dus wel een gro­te impact op de gezond­heid. Die impact is het grootst in dicht­be­volkt, ver­ste­de­lijkt gebied, alhoe­wel het effect op de lucht­kwa­li­teit van de bomen daar het kleinst is. Vol­gens de onder­zoe­kers onder­stre­pen hun resul­ta­ten het belang om meer bomen aan te plan­ten in ste­den.
 
Meer infor­ma­tie? Hier kunt u het onder­zoek down­lo­a­den.