Haal met plan­ten het fijn­stof uit je huis

Wist je dat che­mi­sche uit­stoot bin­nens­huis veel voor komt? Gewoon van­uit alle­daag­se pro­duc­ten, waar­van je het niet ver­wacht: bouw­ma­te­ri­a­len, schoon­maak­mid­de­len, weg­werp­ma­te­ri­a­len en prin­ters vor­men bron­nen van inter­ne lucht­ver­vui­ling. Men komt steeds meer te weten over de scha­de­lij­ke gevol­gen van fijn­stof, maar er wordt nau­we­lijks aan­dacht besteed aan fijn­stof ín onze hui­zen èn hoe je er zelf iets aan kan doen. Plan­ten zijn goed­ko­pe en actie­ve lucht­zui­ve­raars.
Waar­om raakt het bin­nen­kli­maat steeds meer ver­vuild?
Er zijn twee gro­te rede­nen waar­om het pro­bleem van de lucht­ver­vui­ling in hui­zen, kan­to­ren en zorg­in­stel­lin­gen steeds gro­ter wordt:

  • We iso­le­ren gebou­wen steeds beter en ven­ti­le­ren zelfs in hui­zen vaak al mecha­nisch. Vroe­ger kier­de en tocht­te het gewoon. Ven­ti­la­tie was toen geen enkel pro­bleem!
  • We halen steeds meer weg­werp- en com­plexe schoon­maak­pro­duc­ten en appa­ra­tuur in huis, en gebrui­ken ook steeds meer samen­ge­stel­de en ver­lijm­de bouw­ma­te­ri­a­len. Al deze mate­ri­a­len en stof­fen bevat­ten fijn­stof ver­bin­din­gen.

Daar kun­nen we aan toe­voe­gen dat men­sen ook steeds vaker bin­nen wer­ken, bin­nen recre­ë­ren en dus –ten opzich­te van 20 jaar gele­den- steeds meer tijd bin­nens­huis door­bren­gen. Dit laat­ste geldt zeker voor kin­de­ren. In het alge­meen kun­nen we stel­len dat we 80 tot 90% van onze tijd bin­nens­huis door­bren­gen en dat de bin­nen­lucht 5 tot 10 keer meer ver­vuild is dan de bui­ten­lucht.
Om wel­ke stof­fen en pro­duc­ten gaat het eigen­lijk?
Che­mi­sche fijn­stof ver­bin­din­gen zijn toxi­sche kleur­lo­ze, maar soms wel geur­rij­ke stof­fen die in vluch­ti­ge vorm voor­ko­men in de lucht die we ina­de­men en zo klein zijn dat de neus­ha­ren ze niet tegen­hou­den. Ze komen dus in de lon­gen en ver­oor­za­ken daar per stof weer ande­re reac­ties. Men is nog vol­op aan het onder­zoe­ken wat de scha­de exact is, maar elk nieuw onder­zoek geeft aan dat de geva­ren gro­ter zijn dan we daar­voor dach­ten. De hier genoem­de pro­duc­ten ‘ver­dam­pen’ de toxi­sche stof­fen, Het gaat op zich meest­al om klei­ne con­cen­tra­ties, maar als de ven­ti­la­tie niet vol­doen­de is, blij­ven ze in de lucht rond­zwe­ven. Ook, en dat staat ver­der niet in deze tabel, ver­brui­ken wij men­sen con­stant de zuur­stof uit de bin­nen­ruim­te, en ade­men CO2 weer uit. Bij te gerin­ge ven­ti­la­tie, of te wei­nig plan­ten in een ruim­te, raakt de lucht van­zelf ‘op’.
Plan­ten als lucht­zui­ve­raar
Bij­na nie­mand denkt aan plan­ten als actie­ve lucht­zui­ve­rings­ma­chi­nes. Maar dat zijn ze wel. Plan­ten geven de wereld zuur­stof en dat geldt ook voor bin­nen­plan­ten. Ook bin­nen­plan­ten zet­ten con­stant CO2 om in zuur­stof, net als de bomen bui­ten. Dus in een ruim­te met plan­ten raakt de lucht min­der snel op. Maar, onder­zoek heeft inmid­dels ook aan­ge­toond dat plan­ten de hier gemel­de fijn­stof ver­bin­din­gen actief uit de lucht kun­nen fil­te­ren. Niet iede­re plant pakt iede­re stof even hard aan, en voor som­mi­ge stof­fen bestaan er zelfs spe­ci­a­lis­ten.
De varen (Nephro­lep­sis exalta­ta) is een For­mal­de­hy­de expert. De Are­ca palm is de spe­ci­a­list voor het bestrij­den van Xyleen en Tolu­een, ter­wijl voor het ver­wij­de­ren van Ammo­ni­ak in huis de stok­palm (Rha­pis exel­sa) het bes­te werkt. Ten­slot­te blijkt de lepel­plant (Spa­thip­hyl­lum) erg effec­tief in het ver­wij­de­ren van Ace­ton.
Bron: intogreen.nl