Bam­boe kan belang­rij­ke rol spe­len bij CO2 reduc­tie

Als het goed beheerd wordt, kan bam­boe een belang­rij­ke rol spe­len in de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Het snel groei­en­de gewas neemt snel­ler CO2 op dan bomen, en kan ook de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring indam­men, zo blijkt uit het rap­port Bam­boe en Kli­maat­ver­an­de­ring, een rap­port van het Inter­na­ti­o­naal Net­werk voor Bam­boe en Rotan (Inbar).

“Hoewel bam­boe een hout­ach­tig gras is en geen boom, heb­ben bam­boe­bos­sen gelijk­aar­di­ge eigen­schap­pen als bos­sen in de CO2-cyclus”, stelt het rap­port. “Via foto­syn­the­se hou­den ze CO2 vast in hun vezels en in de bodem.”

Als bam­boe goed beheerd wordt, kan het even­veel of zelfs meer CO2 opslaan dan snel­groei­en­de bomen. Daar­voor moet het wel jaar­lijks geoogst wor­den. Zon­der die oogst zou het aan­zien­lijk min­der effec­tief zijn, aldus het rap­port, dat werd voor­ge­steld op de kli­maat­top in Can­cun.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Mon­di­aal Nieuws