Maas­tricht­se groe­ne loper cen­traal item in der­de edi­tie De Groe­ne Stad

Ruim 21.000 abon­nees ont­van­gen van­daag de der­de edi­tie van De Groe­ne Stad met daar­in aan­dacht voor het groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit. In Maas­tricht is name­lijk begin dit jaar een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan: ‘De Groe­ne Loper’, een plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in het Maas­tricht­se plan staat de gesta­pel­de […]

Olym­pic Park Lon­den cen­traal tij­dens Nati­o­na­le Groen­dag

Een bij­zon­der voor­beeld van de baten van groen is het Olym­pic Park in Lon­den. Op de Nati­o­na­le Groen­dag op 26 sep­tem­ber geeft David Thomp­son, direc­teur LDA Design uit Lon­den, een toe­lich­ting op dit pro­ject. De opga­ve was om een gedeel­te­lijk ver­val­len gebied in het hart van de stad te her­ont­wik­ke­len, met als doel om de […]

Groe­ne Stad cen­traal the­ma op Indi­aas con­gres

Op uit­no­di­ging van de land­bouw­raad van de Neder­land­se Ambas­sa­de in Del­hi, ver­zorg­de Niek Roozen een pre­sen­ta­tie over De Groe­ne Stad op het con­gres ‘Green Lands­ca­ping Sum­mit 2012’ in Ban­galo­re, India.                                                                                                                                                    De ste­den in India maken een enorm snel­le ont­wik­ke­ling door. Ban­galo­re, waar de con­fe­ren­tie gehou­den werd, is een  stad die zich door de gro­te hoe­veel­heid […]

Groen en Gezond­heid cen­traal in nieuws­brief Groen Loont

Deze week is de vier­de nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont, met als the­ma €˜Groen en Gezond­heid€™, ver­stuurd naar onder meer de poli­tiek, over­heid, bouw‑, groen‑, en gezond­heids­sec­tor. In deze nieuws­brief staan de eco­no­mi­sche baten van groen voor de gezond­heid cen­traal. Een groe­ne omge­ving maakt men­sen immers beter en draagt bij aan  hun gezond­heid en […]

Groen Loont cen­traal op Groe­ne och­tend

Op woens­dag 12 okto­ber start om 10.30 uur de groe­ne lezing­och­tend tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. Het the­ma is: ‘Groen loont’. Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van de Konink­lij­ke BAM Groep ver­tel­len meer over de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen voor hun vak­ge­bied. Roel […]

The­ma Wonen cen­traal in Groen Loont!

Bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Amers­foort ont­ving van­och­tend de eer­ste nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont! met als the­ma ‘Wonen’. De nieuws­brief werd hem aan­ge­bo­den door VHG-voor­­zit­­ter Bert Gijs­berts die als ver­te­gen­woor­di­ger van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de cam­pag­ne optrad. Bol­si­us was ver­eerd dat hij het eer­ste exem­plaar mocht ont­van­gen. Groen Loont! had voor de […]

Groen en gezond­heid cen­traal in de nieuws­brief van De Groe­ne Stad

De afna­me van het groen in ste­de­lijk gebied is van­uit het gezond­heids­oog­punt niet wen­se­lijk. Groen is van belang voor de pre­ven­tie­ve en cura­tie­ve gezond­heids­zorg, want wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezon­der, maar is het ook.  “Nu dat gege­ven met weten­schap­pe­lijk onder­zoek wordt onder­bouwd, is het tijd om par­tij­en bij elkaar te […]

Groe­ne Stad visie cen­traal op Rot­ter­dam­se groen­con­fe­ren­tie

Zoals ieder jaar orga­ni­seer­de het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum de Groe­ne Con­fe­ren­tie. Deze zeven­de edi­tie werd dins­dag­avond 14 decem­ber geor­ga­ni­seerd in het Armi­ni­us. De con­fe­ren­tie stond hele­maal in het teken van de groe­ne stad. De con­fe­ren­tie start­te tra­di­tie­ge­trouw met de uit­rei­king van ver­schil­len­de prij­zen. De vrij­wil­li­gers­prijs ‘de Groe­ne Vogel’ voor de groen­ste vrij­wil­li­ger van 2010 ging dit […]

Groe­ne Stad cen­traal op World Expo Shang­hai

Op uit­no­di­ging van de pro­vin­cie Noord-Hol­­land heb­ben Jan Habets, direc­teur Plant Publi­ci­ty Hol­land, Jaap Spros, vice-voor­­zit­­ter Enten­te Flo­ra­le Euro­pe, en land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen afge­lo­pen woens­dag uit­ste­ken­de pre­sen­ta­ties gege­ven over De Groe­ne Stad, de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa en over de toe­pas­sing van De Groe­ne Stad filo­so­fie in de prak­tijk op de World Expo 2010 in Shang­hai. […]

Groe­ne Stad gedach­te cen­traal op Gent­se Floraliën

Op de Gent­se Floraliën, die van 17- 25 april gehou­den wordt in Gent, staat de Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in de pro­mo­tie­stand ‘Groen licht in de stad’. Het pro­ject pleit voor meer groen in de ste­den. “De toe­komst ligt in de ste­den. Want we gaan allen als­maar dich­ter bij elkaar wonen en beschik­ken over klei­ne­re […]