Berichten

Ruim 21.000 abonnees ontvangen vandaag de derde editie van De Groene Stad met daarin aandacht voor het grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit. In Maastricht is namelijk begin dit jaar een zeer ambitieus project van start gegaan: ‘De Groene Loper’, een plan voor de stad en de snelweg A2.

Centraal in het Maastrichtse plan staat de gestapelde tunnel, waardoor tachtig procent van het huidige verkeer ondergronds gaat, en het groene recreatieve lint voor fietsers en voetgangers.

Overige artikelen
Floriade 2022
De kandidaten voor Floriade 2022 presenteren hun visie en plannen. De Floriade in Venlo is nog niet afgelopen of de strijd om de kandidatuur voor 2022 is al in volle gang. Nog vier kandidaten zijn er over. De Groene Stad sprak met: Wethouder Ossel van Amsterdam, burgemeester Rijsdijk van regio Boskoop,  burgemeester Jorritsma van Almere en burgemeester Rehwinkel van Groningen.

Groen Loont
Een ander item waar De Groene Stad continu aandacht aan besteedt, is TEEB Stad en Groen Loont. Nu het einde van het project nadert, kijken initiatiefnemers Johan van Zoest en Olaf Prinsen terug en vooruit.

Groenprijsvragen als lokale katalysator
Het belang van een groene woonomgeving wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. Met name de positieve impact op de leefbaarheid en de sociale cohesie in woonwijken stimuleert lokale overheden steeds vaker om groenwedstrijden en –prijsvragen uit te schrijven. Maar ook voor woningbouwcorporaties liggen hier kansen.

Dromen met daden over biodiversiteit
Als dichtsbevolkte stad van Nederland moet Leiden het kleine beetje groen dat de stad heeft goed beheren en bewaren. Daarom betrekt de gemeente al een aantal jaren burgers en organisaties bij het verbeteren van de biodiversiteit.

En verder:

 • Interview met Loek Hermans, voorzitter Greenport Holland over beter samenwerken in de sector
 • Interview met GGD over samenwerken voor gezondheid
 • Ondernemers verantwoordelijk voor onderhoud Dordts bedrijvenpark
 • Groen bindmiddel Alphen aan den Rijn, gemeentelijk groen vervult spilfunctie in burgerparticipatiebeleid
 • Interview met Peter Dordregter over Groenforum Nederland
 • Internationaal congres Growing Green Cities
 • Golfregio wil duurzamer groen. Nederlandse groenbedrijven op handelsmissie
 • Nationale Groendag, stedelijk groen in crisistijd
 • Michiel den Ruijter over  nieuwe stedelijke ontwikkelingen

 Meer informatie en interessante links »

Een bijzonder voorbeeld van de baten van groen is het Olympic Park in Londen. Op de Nationale Groendag op 26 september geeft David Thompson, directeur LDA Design uit Londen, een toelichting op dit project.

De opgave was om een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad te herontwikkelen, met als doel om de omringende stadsdistricten een beter toekomstperspectief te bieden met sociale, economische en ecologische duurzaamheid op lange termijn.

Stedelijk groen in crisistijd
Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt.
 
Prijsuitreiking Entente Florale
In de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?
 
Doel van het congres
Het doel van het congres  is om de aanwezige bestuurders en uitvoerende handvatten en ideeën aan te reiken hoe groen kan worden ingezet ten bate van welzijn en welbevinden van de inwoners, waarbij het woord “bate” ook verwijst naar baten: een doordachte inzet van groen levert namelijk op!

Volledige programma 
Download de uitnodiging van de Nationale Groendag »

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de congreskalender van het Congres- en Studiecentrum VNG, dat de deelnemersregistratie verzorgt voor dit congres.

De Nationale Groendag wordt mogelijk gemaakt door:
◦ Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
◦ Entente Florale Nederland
◦ Vereniging van Nederlandse Gemeenten
◦ Platform31/Nicis Institute
◦ ANWB
◦ Plant Publicity Holland (PPH)
◦ Productschap Tuinbouw
◦ Branchevereniging VHG
◦ Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
◦ Groenforum Nederland
◦ Natuurmonumenten
◦ Groei & Bloei
◦ Vereniging  Stadswerk
◦ NVTL
◦ Groenkeur
 

Op uitnodiging van de landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Delhi, verzorgde Niek Roozen een presentatie over De Groene Stad op het congres ‘Green Landscaping Summit 2012’ in Bangalore, India.                                                                                                                                                   

De steden in India maken een enorm snelle ontwikkeling door. Bangalore, waar de conferentie gehouden werd, is een  stad die zich door de grote hoeveelheid enorme bomen in het centrum met recht ‘he Garden City’ mag noemen. Maar Bangalore heeft zich ook ,door de groeiende economie in één generatie, ontwikkeld van 3 miljoen naar meer dan 8 miljoen inwoners en is daarmee nu de op drie na grootste stad en de op drie na dichtst bevolkte stad van India, met alle gevolgen van dien. Om de , bij de ontwikkeling van hun stad, zeer betrokken politici, stedenbouwkundigen en architecten in Bangalore, te informeren over de Groene Stad Filosofie, gaf Niek Roozen een aantal lezingen over de projecten van zijn bureau die nu in uitvoering zijn op verschillende plekken op de wereld.

Presentatie  Horticulture Department
Aan de medewerkers van het Horticulture Department heeft Niek Roozen een presentatie gegeven over de Floriade 2002 in Haarlemmermeer en over de ontwikkeling van de Groene Stad filosofie vanaf de start in 2002.  Deze filosofie sprak de aanwezigen zeer aan, omdat de meeste aanwezigen zeer bewust zijn van het belang van het groen en graag nieuwe ervaringen willen delen.

Masterclass School of Architecture                                                                                                                    
Op School of Architecture gaf Roozen ook een masterclass. Hierin lag de focus vooral op het bezit en behoud van de prachtige stadsbomen en over het ontwerpen  van groene infrastructuren voor nieuwe steden of stadsuitbreidingen . De aanwezigen studenten waren zeer geïnteresseerd en velen hopen in de toekomst ook kennis te kunnen uitwisselen met Nederland. Niek Roozen: “Het doel van deze masterclass was niet alleen kennisuitwisseling, maar zeker ook het bewustzijn en het belang van groen in stedelijk klimaat onder de aandacht te brengen”.

Specifieke kennis
Roozen laat weten dat verticale begroeiing en daktuinen bekend zijn, maar over het onderzoek naar de meest geschikte straatbomen uit hun sortiment voor bijvoorbeeld het afvangen van fijn stof lijkt nog niet zoveel bekend.  De opleiding voor Landschapsarchitectuur bestaat pas een korte tijd in India en is een masterstudie na de bachelor architectuur.

The Green City Guidelines
Het boek The Green City Guidelines werd door Roozen gepresenteerd en werd daar zeer goed ontvangen. De richtlijnen bieden tips en adviezen over hoe een stad ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. De integrale aanpak door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van een stedelijke omgeving staat hierin centraal.

The Green City
The Green City programma wordt gedragen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), Plant Publicity Holland, de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv. Met als doel De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Deze week is de vierde nieuwsbrief van de campagne Groen Loont, met als thema €˜Groen en Gezondheid€™, verstuurd naar onder meer de politiek, overheid, bouw-, groen-, en gezondheidssector. In deze nieuwsbrief staan de economische baten van groen voor de gezondheid centraal.
Een groene omgeving maakt mensen immers beter en draagt bij aan  hun gezondheid en welzijn, waardoor de zorgkosten lager worden.
Roger van Boxtel: Door gebrek aan groen holt de gezondheid achteruit
Centraal in deze nieuwsbrief staat het interview met Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. De gezondheid van de jeugd gaat achteruit volgens Van Boxtel en dat heeft te maken met het gebrek aan groen. Menzis werkt aan het verstevigen van de relatie tussen groen en gezondheid. €œHet feit dat groen van grote waarde is voor een gezonde samenleving wordt door steeds meer mensen en organisaties gedragen.€
De Groene Stad biedt oplossingen voor stijgende zorgkosten
De kosten van de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg) stijgen in Nederland de komende vijftien jaar tot meer dan 100 miljard euro, mogelijk zelfs 140 miljard euro. De Groene Stad biedt oplossingen. In het boek Groen Loont! is berekend met hoeveel euro’s de zorgkosten kunnen verminderen door stedelijk groen.
Eerder gezond in groene zorginstelling
Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven realiseerde een zogenoemde pyjamatuin. In de grote, glazen kas met olijfbomen kunnen patiënten even ontsnappen aan de steriele en klinische sfeer van het ziekenhuis.
Samenwerken is sleutel voor succesvolle koppeling tussen groen en gezondheid
De gemeente Leeuwarden ontving tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland als enige van alle genomineerden het certificaat bijzondere waardering voor Groen en Gezondheid. Het streven van de gemeente Leeuwarden is er vooral op gericht het groen zodanig in te richten en toegankelijk te maken dat mensen (jong en oud) het ook daadwerkelijk gebruiken.
Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief €˜Groen en Gezondheid€™ maakt onderdeel uit van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal zijn er vier nieuwsbrieven verschenen, waarvan nummer 3 Groen en Werken opgenomen is in het magazine De Groene Stad. In deze nieuwsbrieven laten uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon-, leef- en werkomgeving.

Extra informatie

 
 

Op woensdag 12 oktober start om 10.30 uur de groene lezingochtend tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. Het thema is: ‘Groen loont’. Roel den Dikken van de gemeente Eindhoven en Willem Weeda van de Koninklijke BAM Groep vertellen meer over de economische en maatschappelijke waarde van het groen voor hun vakgebied.

Roel den Dikken is programmaleider groen in ‘brainport’ Eindhoven. Eindhoven heeft de afgelopen jaren een sterke visie op het groen ontwikkeld en heeft deze op een goede manier toegepast in de praktijk. Met als resultaat een gedeelte tweede plaats in 2010 in de groencompetitie Entente Florale Nederland. Willem Weeda is werkzaam als commercieel manager bij groenspecialist Mostert De Winter dat onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep. Weeda is een sterk voorstander van De Groene Stad-gedachte en past deze visie dan ook volop toe in zijn werk.  
 
Discussie
Na afloop van de twee lezingen wordt een discussie gevoerd onder leiding van Helma van der Louw van Plant Publicity Holland tussen de bezoekers en de sprekers. Hiernaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Groen Loont
Groen Loont! is de campagne die een aantal groene partijen is gestart om de baten van het groene product onder de aandacht te brengen. Het doel is tegenwicht te bieden aan de bezuinigingsplannen op de aanleg en het beheer van het openbaar groen. De oproep is om niet te snoeien, maar om het groen te laten bloeien. Het groene kapitaal dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd, mag niet worden vernietigd. De initiatiefnemers van Groen Loont! zijn Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw, Bouwen met Groen en Glas en Bomenstichting.

Initiatiefnemers Groene Ochtend
De groene ochtend wordt aangeboden door diverse partijen. Het HIC (Hoveniers Informatiecentrum) organiseert collectieve promotie voor de uitvoerende professionals in het groen. Plant Publicity Holland (PPH) staat voor collectieve promotie van het Nederlands boomkwekerijproduct in binnen- en buitenland. Het Productschap Tuinbouw is het samenbindend platform en de belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector. Stichting Groenkeur heeft tot doel het vakmanschap in de groene sector te vergroten. Branchevereniging VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen.

Uitnodiging
Download hier de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort ontving vanochtend de eerste nieuwsbrief van de campagne Groen Loont! met als thema ‘Wonen’. De nieuwsbrief werd hem aangeboden door VHG-voorzitter Bert Gijsberts die als vertegenwoordiger van de initiatiefnemers van de campagne optrad. Bolsius was vereerd dat hij het eerste exemplaar mocht ontvangen. Groen Loont! had voor de Amersfoortse burgemeester gekozen vanwege het interview met Arno Goossens van de desbetreffende gemeente over value capturing.

Bolsius: “De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de diverse waarden van groen. Dat groen een positief effect heeft op de gezondheid, sociale cohesie en klimaat zit inmiddels bij velen tussen de oren, maar de economische waarde en hoe er geld verdiend kan worden met groen, is onderbelicht.” Bolsius vindt dan ook dat de actie van Groen Loont, waarin de economische component centraal staat tot nieuwe inzichten leidt en toegevoegde waarde heeft.

Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief ‘Wonen’ is onderdeel van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal verschijnen vier nieuwsbrieven in 2011 waarin uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews laten zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon- en werkomgeving.

Terughalen van overheidsinvesteringen
Centraal in de nieuwsbrief ‘Wonen’ staat een interview met Arno Goossens van de gemeente Amersfoort over value capturing. Value capturing is het terughalen van overheidsinvesteringen die een waardevermeerdering geven aan vastgoed van private partijen. De teruggehaalde gelden worden opnieuw ingezet voor investeringen die de waardevermeerdering veroorzaken.

Geen criminelen en junks meer
In het tweede artikel staat de positieve relatie tussen buurtgroen en sociale cohesie centraal. De Adelaarhoftuin in Utrecht wordt als voorbeeld genoemd.  Op dit voormalige Adelaarhofplein scharrelden voorheen criminelen en junks rond, nu is het een groene oase waar mensen op adem komen. De omvorming van het plein in een tuin is een investering geweest die geld oplevert!

Wateroverlast
Het laatste artikel gaat over grondwaterproblemen en wateroverlast bij extreme neerslag. Dit leidt in Apeldoorn tot herstel van oude beken en sprengen. Het herstel van de oude waterlopen en het omliggende groen wordt deels gefinancierd via extra rioolheffing.

Campagne Groen Loont!
Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) die het groen omarmen de campagne Groen Loont! gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

Zorgvuldig omgaan met openbaar groen
De initiatiefnemers vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient. Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont! de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont!’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.

Groen Loont! congres
Op 27 oktober vindt in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale, het congres Groen Loont! plaats waarin diverse sprekers het onderwerp belichten vanuit verschillende disciplines.

Informatie


Ook Arno Goossens van de gemeente Amersfoort ontving uit handen van Bert Gijsberts de nieuwsbrief Wonen. Goossens zijn onderzoek over value capturing staat centraal in de nieuwsbrief.

De afname van het groen in stedelijk gebied is vanuit het gezondheidsoogpunt niet wenselijk. Groen is van belang voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg, want wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezonder, maar is het ook. 
“Nu dat gegeven met wetenschappelijk onderzoek wordt onderbouwd, is het tijd om partijen bij elkaar te krijgen om ook daadwerkelijk een groene en gezonde leefomgeving te realiseren”, aldus Jolanda Maas , verbonden aan het EMGO+ Instituut van het VU Medisch Centrum.
Investeren in groen
Het investeren in groen wordt beter betaalbaar door samenwerking, maar ook door de functies van het groen met elkaar te combineren.
“Leg bijvoorbeeld een groen dak aan op een ziekenhuis; een daktuin is functioneel als waterberger en bevordert tevens de gezondheid van de patiënten. Zoek samenwerking met partners en deel de kosten door functiecombinaties”,  benadrukte Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, tijdens het symposium van Entente Florale.
Groene gevel
Naast artikelen over groen en gezondheid in de nieuwsbrief, wordt er ook aandacht besteed aan het groene gevel project in de Arnhemse wijk Spoorhoek. Eind vorig jaar is deze verticale tuin geopend. Naast het positieve effect van zo’n stukje groen voor de leefbaarheid in deze zeer verdichte wijk, laat dit innovatieve groene project ook de noodzaak daarvan zien als het gaat om klimaatverandering. Steden moeten klimaatbestendig worden ingericht vanwege het hitte-eilandeffect, want de opwarming van steden heeft nadelige gevolgen op de gezondheid van de mens.

Zoals ieder jaar organiseerde het Rotterdams Milieucentrum de Groene Conferentie. Deze zevende editie werd dinsdagavond 14 december georganiseerd in het Arminius. De conferentie stond helemaal in het teken van de groene stad.

De conferentie startte traditiegetrouw met de uitreiking van verschillende prijzen. De vrijwilligersprijs ‘de Groene Vogel’ voor de groenste vrijwilliger van 2010 ging dit jaar naar Jan Ochtman, voorzitter van de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik De Groene Pluim, de prijs voor de groenste overheidsdienaar van het jaar ging naar wethouder duurzaamheid en buitenruimte Alexandra van Huffelen. De mediaprijs ‘de Groene Emmy’ werd voor het eerst uitgereikt aan het programma Fauna en Gemeenschap.

Het TV programma op TV Rijnmond waarin natuurmuseumconservator Kees Moeliker en zangeres Frederique Spicht op zoek gaan naar natuur in de stad.

 

 

Groen is een investering die zichzelf terugverdient
Na de prijsuitreikingen waren er vier sprekers die een verhaal hielden waarin de visie van de groene stad centraal stond. Deze sprekers waren:

 • Niels de Zwarte (stadsecoloog, Bureau Stadsnatuur Rotterdam). De Zwarte liet onder meer weten dat het voor de biodiversiteit en voor waterretentie beter is als          particuliere tuinen vergroend worden in plaats van betegeld. Ook gaf hij aan dat het verwijderen van heesters in de stad nadelige gevolgen heeft voor de vogels. Tot slot zei hij dat het groen geen kostenpost is, maar een investering die zich op den duur terugverdient.
 • Peter van Veelen (gemeente Rotterdam dS+V). Centraal in de presentatie van Van Veelen stond de klimaatadaptatie. Nu de stad op warme dagen vier tot vijf graden warmer is dan het ommeland en door de toenemende hevige regenbuien is de stad Rotterdam op zoek naar oplossingen tegen deze ontwikkeling. Van Veelen gaf aan dat groene daken een antwoord kunnen zijn. Het regenwater wordt opgevangen en wordt geleidelijk afgevoerd naar het riool. Daarnaast zijn deze daken goed voor de biodiversiteit en hebben ze een verkoelend effect op het pand waardoor er gespaard kan worden op het aircogebruik.
 • Suzanne Loen en Nienke Bouwhuis (Krachtgroen). Krachtgroen is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat onderzoekt, ontwerpt en ontwikkelt aan de groene ruimte in en om de stad. Waar overheden en projectontwikkelaars groen in deze tijd beschouwen als een kostenpost ziet Krachtgroen groene ruimte juist als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland hebben Jan Habets, directeur Plant Publicity Holland, Jaap Spros, vice-voorzitter Entente Florale Europe, en landschapsarchitect Niek Roozen afgelopen woensdag uitstekende presentaties gegeven over De Groene Stad, de Entente Florale Europa en over de toepassing van De Groene Stad filosofie in de praktijk op de World Expo 2010 in Shanghai.

Het thema van het congres was Green City “Better City, Better Life”.

De Groene Stad
Het verhaal dat Jan Habets hield over De Groene Stad gedachte werd met groot enthousiasme ontvangen door de aanwezigen die met name uit politici, architecten en landschapsarchitecten bestond.

Door de grote economische vooruitgang in China en de daarmee gepaard gaande stedelijke ontwikkelingen, waren de aanwezigen zeer onder de indruk over de integrale aanpak die Habets hen voorhield.

 


Steden leefbaar houden
Habets: “Wil je de steden nu maar ook in de toekomst leefbaar houden, dan is de aanpak tussen de diverse partijen – groen (bomen en planten), rood (gebouwen), grijs (infrastructuur) en blauw (water) – essentieel, want groen speelt wat de leefbaarheid betreft een enorme belangrijke rol.

Ook waren de Chinezen zeer te spreken over de functionele meerwaarde die het groen heeft en hoe die momenteel in Europa al wordt toegepast. Enkele voorbeelden die Habets in zijn presentatie aanhield, waren: ziekenhuis met een groendak, groene speelplekken, groene bedrijventerreinen, groene geluidsschermen naast snelwegen, groene infrastructuur vanuit de stad naar het platteland, groene daken en over het groen toepassen in steden tegen de hittestress. Habets sloot zijn verhaal af met de oproep om de komende jaren ideeën tussen China en Europa te blijven uitwisselen over De Groene Stad. Met als doel mondialisering van de boodschap, zoals dit momenteel ook volop in Europa gebeurt.

Entente Florale Europe
Na het verhaal van De Groene Stad hield Jaap Spros een presentatie over de competitie groene steden/dorpen in Europa. Dit verhaal sloot naadloos aan op de presentatie van De Groene Stad. Naast het uitleggen van wat de competitie in grote lijnen inhield en wat de criteria zijn, benadrukte Spros wat de voordelen zijn voor stad of dorp van deelname. Spros: “De deelname bevordert de ontwikkeling van een lange termijn voor de groene ruimte. Het maakt de gemeenten ook meer bewust van het nut van bescherming van het milieu, zoals drinkwater, luchtverontreiniging, bodemkwaliteit en afval”.

Spros nodigde de aanwezigen uit om de prijsuitreiking van de Entente Florale Europe in Cervia, Italië 2010 bij te wonen. “Ik heb hen uitgenodigd om tijdens deze dagen kennis uit te wisselen en contacten te leggen. Want ik ben ervan overtuigd dat Entente Florale ook in China belangrijke bijdragen kan vormen op weg naar een vergroting van de leefbaarheid en het welzijn van de burgers”, aldus Spros.

Toepassing van De Groene Stad
Na de presentatie van Jaap Spros hield Niek Roozen een verhaal over hoe hij De Groene Stad filosofie toepast in zijn ontwerpen. Een goed voorbeeld van een park dat hij volgens deze filosofie heeft ontworpen, is het World Expo Park in Shanghai. Dit park ligt in een van de meest dichtbevolkte steden van de wereld. Naast dat dit park volop wordt gebruikt voor recreatie is het ook een groene long die onder meer de luchtkwaliteit verbetert.

 

 
 

Op de Gentse Floraliën, die van 17- 25 april gehouden wordt in Gent, staat de Groene Stad gedachte centraal in de promotiestand ‘Groen licht in de stad’. Het project pleit voor meer groen in de steden.

“De toekomst ligt in de steden. Want we gaan allen alsmaar dichter bij elkaar wonen en beschikken over kleinere ruimtes om te leven. Wij tonen dat het ook dan mogelijk is om te genieten van groen”, aldus de organisatie.

‘Groen licht in de stad’ vind je op de Floraliën nog tot 25april, in Hal 2 van Flanders Expo.

Meer informatie over ‘Groen licht in de stad’ »

Bron:
Het Nieuwsblad
Groen licht in de stad