Groen en gezond­heid cen­traal in de nieuws­brief van De Groe­ne Stad

De afna­me van het groen in ste­de­lijk gebied is van­uit het gezond­heids­oog­punt niet wen­se­lijk. Groen is van belang voor de pre­ven­tie­ve en cura­tie­ve gezond­heids­zorg, want wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezon­der, maar is het ook. 
“Nu dat gege­ven met weten­schap­pe­lijk onder­zoek wordt onder­bouwd, is het tijd om par­tij­en bij elkaar te krij­gen om ook daad­wer­ke­lijk een groe­ne en gezon­de leef­om­ge­ving te rea­li­se­ren”, aldus Jolan­da Maas , ver­bon­den aan het EMGO+ Insti­tuut van het VU Medisch Cen­trum.
Inves­te­ren in groen
Het inves­te­ren in groen wordt beter betaal­baar door samen­wer­king, maar ook door de func­ties van het groen met elkaar te com­bi­ne­ren.
“Leg bij­voor­beeld een groen dak aan op een zie­ken­huis; een dak­tuin is func­ti­o­neel als water­ber­ger en bevor­dert tevens de gezond­heid van de patiënten. Zoek samen­wer­king met part­ners en deel de kos­ten door func­tie­com­bi­na­ties”,  bena­druk­te Wal­ter Kooy, direc­teur van het Nati­o­naal Groen­fonds, tij­dens het sym­po­si­um van Enten­te Flo­ra­le.
Groe­ne gevel
Naast arti­ke­len over groen en gezond­heid in de nieuws­brief, wordt er ook aan­dacht besteed aan het groe­ne gevel pro­ject in de Arn­hem­se wijk Spoor­hoek. Eind vorig jaar is deze ver­ti­ca­le tuin geo­pend. Naast het posi­tie­ve effect van zo’n stuk­je groen voor de leef­baar­heid in deze zeer ver­dich­te wijk, laat dit inno­va­tie­ve groe­ne pro­ject ook de nood­zaak daar­van zien als het gaat om kli­maat­ver­an­de­ring. Ste­den moe­ten kli­maat­be­sten­dig wor­den inge­richt van­we­ge het hit­te-eiland­ef­fect, want de opwar­ming van ste­den heeft nade­li­ge gevol­gen op de gezond­heid van de mens.