De Groe­ne Stad cen­traal in Stads­be­rich­ten Amers­foort

Amers­foort is een aan­trek­ke­lij­ke en groe­ne stad. De ver­schei­den­heid aan land­schap­pen heeft geleid tot een geva­ri­eerd aan­bod aan moge­lijk­he­den voor men­sen, plan­ten en die­ren. In het arti­kel ‘Amers­foort, Groe­ne Stad’ van Stads­be­rich­ten van de gemeen­te Amers­foort leest u daar meer over. Ook vindt u meer infor­ma­tie over het beheer en onder­houd van de stad en […]

Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in the­ma Boom­feest­dag

De 54-ste Boom­feest­dag die wordt gevierd op woens­dag 17 maart heeft als the­ma ‘Bomen maken onze buurt’. Het the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­­te, is inge­ge­ven om nadruk­ke­lijk aan­dacht te vra­gen voor de waar­de en het belang van bomen in ons ste­de­lijk gebied en in de wij­ken. Bomen langs stra­ten, op plei­nen en speel­plek­ken maken […]

Groen Lely­stad cen­traal in tv-pro­gram­ma

Naar aan­lei­ding van een ini­ti­a­tief van de bewo­ners uit de wijk Gors (Lely­stad) heb­ben de gemeen­te, City Mar­ke­ting Lely­stad en Rene Stok­vis Pro­duc­ties bv de han­den ineen gesla­gen om een bin­nen­tuin in Lely­stad gron­dig aan te pas­sen. Op 31 okto­ber wordt dit item uit­ge­zon­den. De bin­nen­tuin ach­ter de wonin­gen van Gors 11 t/m 26 is […]

The­ma lucht­groen cen­traal tij­dens ken­ni­sa­te­lier

Op 7 okto­ber vindt het ken­ni­sa­te­lier Lucht­groen in Til­burg plaats. Tij­dens deze bij­een­komst staan onder meer de pre­cie­ze wer­king van lucht­groen en de per­spec­tie­ven van lucht­groen vol­gens de meest recen­te model­len plaats. Op 7 okto­ber vindt de eer­ste van de in totaal drie bij­een­kom­sten plaats. Met als doel om  groen in te zet­ten als mid­del […]

Groen om de hoek cen­traal op bestuurs­con­fe­ren­tie

Don­der­dag 7 juni staat groen en de stad cen­traal op de bestuurs­con­fe­ren­tie Vita­le Stad, Groe­ne Stad. Op de bestuurs­con­fe­ren­tie gaat het om een ant­woord op de vraag: Hoe rea­li­se­ren we mooi en toe­gan­ke­lijk groen om de hoek, op maxi­maal tien minu­ten loop­af­stand, voor iede­re stads­be­wo­ner? Minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV), gede­pu­teer­de Piet […]