Groen en Gezond­heid cen­traal in nieuws­brief Groen Loont

Deze week is de vier­de nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont, met als the­ma €˜Groen en Gezond­heid€™, ver­stuurd naar onder meer de poli­tiek, over­heid, bouw‑, groen‑, en gezond­heids­sec­tor. In deze nieuws­brief staan de eco­no­mi­sche baten van groen voor de gezond­heid cen­traal.
Een groe­ne omge­ving maakt men­sen immers beter en draagt bij aan  hun gezond­heid en wel­zijn, waar­door de zorg­kos­ten lager wor­den.
Roger van Box­tel: Door gebrek aan groen holt de gezond­heid ach­ter­uit
Cen­traal in deze nieuws­brief staat het inter­view met Roger van Box­tel, bestuurs­voor­zit­ter van zorg­ver­ze­ke­raar Men­zis. De gezond­heid van de jeugd gaat ach­ter­uit vol­gens Van Box­tel en dat heeft te maken met het gebrek aan groen. Men­zis werkt aan het ver­ste­vi­gen van de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid. €œHet feit dat groen van gro­te waar­de is voor een gezon­de samen­le­ving wordt door steeds meer men­sen en orga­ni­sa­ties gedra­gen.€
De Groe­ne Stad biedt oplos­sin­gen voor stij­gen­de zorg­kos­ten
De kos­ten van de gezond­heids­zorg (inclu­sief oude­ren­zorg) stij­gen in Neder­land de komen­de vijf­tien jaar tot meer dan 100 mil­jard euro, moge­lijk zelfs 140 mil­jard euro. De Groe­ne Stad biedt oplos­sin­gen. In het boek Groen Loont! is bere­kend met hoe­veel euro’s de zorg­kos­ten kun­nen ver­min­de­ren door ste­de­lijk groen.
Eer­der gezond in groe­ne zorg­in­stel­ling
Het Maxi­ma Medisch Cen­trum in Veld­ho­ven rea­li­seer­de een zoge­noem­de pyja­ma­t­uin. In de gro­te, gla­zen kas met olijf­bo­men kun­nen pati­ën­ten even ont­snap­pen aan de ste­rie­le en kli­ni­sche sfeer van het zie­ken­huis.
Samen­wer­ken is sleu­tel voor suc­ces­vol­le kop­pe­ling tus­sen groen en gezond­heid
De gemeen­te Leeu­war­den ont­ving tij­dens de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le Neder­land als eni­ge van alle geno­mi­neer­den het cer­ti­fi­caat bij­zon­de­re waar­de­ring voor Groen en Gezond­heid. Het stre­ven van de gemeen­te Leeu­war­den is er voor­al op gericht het groen zoda­nig in te rich­ten en toe­gan­ke­lijk te maken dat men­sen (jong en oud) het ook daad­wer­ke­lijk gebrui­ken.
Vier nieuws­brie­ven
De nieuws­brief €˜Groen en Gezond­heid€™ maakt onder­deel uit van de cam­pag­ne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal zijn er vier nieuws­brie­ven ver­sche­nen, waar­van num­mer 3 Groen en Wer­ken opge­no­men is in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad. In deze nieuws­brie­ven laten uit­een­lo­pen­de Neder­land­se prak­tijk­voor­beel­den en inter­views zien dat groen geen kos­ten­post is, maar een inves­te­ring voor de woon‑, leef- en werk­om­ge­ving.

Extra infor­ma­tie