Maas­tricht­se groe­ne loper cen­traal item in der­de edi­tie De Groe­ne Stad

Ruim 21.000 abon­nees ont­van­gen van­daag de der­de edi­tie van De Groe­ne Stad met daar­in aan­dacht voor het groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit. In Maas­tricht is name­lijk begin dit jaar een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan: ‘De Groe­ne Loper’, een plan voor de stad en de snel­weg A2.

Cen­traal in het Maas­tricht­se plan staat de gesta­pel­de tun­nel, waar­door tach­tig pro­cent van het hui­di­ge ver­keer onder­gronds gaat, en het groe­ne recre­a­tie­ve lint voor fiet­sers en voet­gan­gers.

Ove­ri­ge arti­ke­len
Flo­ri­a­de 2022
De kan­di­da­ten voor Flo­ri­a­de 2022 pre­sen­te­ren hun visie en plan­nen. De Flo­ri­a­de in Ven­lo is nog niet afge­lo­pen of de strijd om de kan­di­da­tuur voor 2022 is al in vol­le gang. Nog vier kan­di­da­ten zijn er over. De Groe­ne Stad sprak met: Wet­hou­der Ossel van Amster­dam, bur­ge­mees­ter Rijs­dijk van regio Bos­koop,  bur­ge­mees­ter Jor­rits­ma van Alme­re en bur­ge­mees­ter Rehwin­kel van Gro­nin­gen.

Groen Loont
Een ander item waar De Groe­ne Stad con­ti­nu aan­dacht aan besteedt, is TEEB Stad en Groen Loont. Nu het ein­de van het pro­ject nadert, kij­ken ini­ti­a­tief­ne­mers Johan van Zoest en Olaf Prin­sen terug en voor­uit.

Groen­prijs­vra­gen als loka­le kata­ly­sa­tor
Het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving wordt de laat­ste jaren steeds meer onder­kend. Met name de posi­tie­ve impact op de leef­baar­heid en de soci­a­le cohe­sie in woon­wij­ken sti­mu­leert loka­le over­he­den steeds vaker om groen­wed­strij­den en –prijs­vra­gen uit te schrij­ven. Maar ook voor woning­bouw­cor­po­ra­ties lig­gen hier kan­sen.

Dro­men met daden over bio­di­ver­si­teit
Als dichts­be­volk­te stad van Neder­land moet Lei­den het klei­ne beet­je groen dat de stad heeft goed behe­ren en bewa­ren. Daar­om betrekt de gemeen­te al een aan­tal jaren bur­gers en orga­ni­sa­ties bij het ver­be­te­ren van de bio­di­ver­si­teit.

En ver­der:

  • Inter­view met Loek Her­mans, voor­zit­ter Green­port Hol­land over beter samen­wer­ken in de sec­tor
  • Inter­view met GGD over samen­wer­ken voor gezond­heid
  • Onder­ne­mers ver­ant­woor­de­lijk voor onder­houd Dordts bedrij­ven­park
  • Groen bind­mid­del Alp­hen aan den Rijn, gemeen­te­lijk groen ver­vult spil­func­tie in bur­ger­par­ti­ci­pa­tie­be­leid
  • Inter­view met Peter Dor­dreg­ter over Groen­fo­rum Neder­land
  • Inter­na­ti­o­naal con­gres Gro­wing Green Cities
  • Gol­f­re­gio wil duur­za­mer groen. Neder­land­se groen­be­drij­ven op han­dels­mis­sie
  • Nati­o­na­le Groen­dag, ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd
  • Michiel den Ruij­ter over  nieu­we ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen

 Meer infor­ma­tie en inte­res­san­te links »