Groe­ne Stad cen­traal the­ma op Indi­aas con­gres

Op uit­no­di­ging van de land­bouw­raad van de Neder­land­se Ambas­sa­de in Del­hi, ver­zorg­de Niek Roozen een pre­sen­ta­tie over De Groe­ne Stad op het con­gres ‘Green Lands­ca­ping Sum­mit 2012’ in Ban­galo­re, India.                                                                                                                                                   

De ste­den in India maken een enorm snel­le ont­wik­ke­ling door. Ban­galo­re, waar de con­fe­ren­tie gehou­den werd, is een  stad die zich door de gro­te hoe­veel­heid enor­me bomen in het cen­trum met recht ‘he Gar­den City’ mag noe­men. Maar Ban­galo­re heeft zich ook ‚door de groei­en­de eco­no­mie in één gene­ra­tie, ont­wik­keld van 3 mil­joen naar meer dan 8 mil­joen inwo­ners en is daar­mee nu de op drie na groot­ste stad en de op drie na dichtst bevolk­te stad van India, met alle gevol­gen van dien. Om de , bij de ont­wik­ke­ling van hun stad, zeer betrok­ken poli­ti­ci, ste­den­bouw­kun­di­gen en archi­tec­ten in Ban­galo­re, te infor­me­ren over de Groe­ne Stad Filo­so­fie, gaf Niek Roozen een aan­tal lezin­gen over de pro­jec­ten van zijn bureau die nu in uit­voe­ring zijn op ver­schil­len­de plek­ken op de wereld.

Pre­sen­ta­tie  Hor­ti­cul­tu­re Depart­ment
Aan de mede­wer­kers van het Hor­ti­cul­tu­re Depart­ment heeft Niek Roozen een pre­sen­ta­tie gege­ven over de Flo­ri­a­de 2002 in Haar­lem­mer­meer en over de ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Stad filo­so­fie van­af de start in 2002.  Deze filo­so­fie sprak de aan­we­zi­gen zeer aan, omdat de mees­te aan­we­zi­gen zeer bewust zijn van het belang van het groen en graag nieu­we erva­rin­gen wil­len delen.

Mas­ter­class School of Archi­tec­tu­re                                                                                                                    
Op School of Archi­tec­tu­re gaf Roozen ook een mas­ter­class. Hier­in lag de focus voor­al op het bezit en behoud van de prach­ti­ge stads­bo­men en over het ont­wer­pen  van groe­ne infra­struc­tu­ren voor nieu­we ste­den of stads­uit­brei­din­gen . De aan­we­zi­gen stu­den­ten waren zeer geïnteresseerd en velen hopen in de toe­komst ook ken­nis te kun­nen uit­wis­se­len met Neder­land. Niek Roozen: “Het doel van deze mas­ter­class was niet alleen ken­nis­uit­wis­se­ling, maar zeker ook het bewust­zijn en het belang van groen in ste­de­lijk kli­maat onder de aan­dacht te bren­gen”.

Spe­ci­fie­ke ken­nis
Roozen laat weten dat ver­ti­ca­le begroei­ing en dak­tui­nen bekend zijn, maar over het onder­zoek naar de meest geschik­te straat­bo­men uit hun sor­ti­ment voor bij­voor­beeld het afvan­gen van fijn stof lijkt nog niet zoveel bekend.  De oplei­ding voor Land­schaps­ar­chi­tec­tuur bestaat pas een kor­te tijd in India en is een mas­ter­stu­die na de bache­lor archi­tec­tuur.

The Green City Gui­de­li­nes
Het boek The Green City Gui­de­li­nes werd door Roozen gepre­sen­teerd en werd daar zeer goed ont­van­gen. De richt­lij­nen bie­den tips en advie­zen over hoe een stad ‘groe­ner’ kan wor­den gemaakt met plan­ten, bomen en par­ken. De inte­gra­le aan­pak door de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes die betrok­ken zijn bij de inrich­ting van een ste­de­lij­ke omge­ving staat hier­in cen­traal.

The Green City
The Green City pro­gram­ma wordt gedra­gen door het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), Plant Publi­ci­ty Hol­land, de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv. Met als doel De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie inter­na­ti­o­naal te posi­ti­o­ne­ren als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie op een maat­schap­pe­lijk en eco­no­mi­sche ver­ant­woor­de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving.