Groe­ne Stad cen­traal op World Expo Shang­hai

Op uit­no­di­ging van de pro­vin­cie Noord-Hol­land heb­ben Jan Habets, direc­teur Plant Publi­ci­ty Hol­land, Jaap Spros, vice-voor­zit­ter Enten­te Flo­ra­le Euro­pe, en land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen afge­lo­pen woens­dag uit­ste­ken­de pre­sen­ta­ties gege­ven over De Groe­ne Stad, de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa en over de toe­pas­sing van De Groe­ne Stad filo­so­fie in de prak­tijk op de World Expo 2010 in Shang­hai.

Het the­ma van het con­gres was Green City “Better City, Bet­ter Life”.

De Groe­ne Stad
Het ver­haal dat Jan Habets hield over De Groe­ne Stad gedach­te werd met groot enthou­si­as­me ont­van­gen door de aan­we­zi­gen die met name uit poli­ti­ci, archi­tec­ten en land­schaps­ar­chi­tec­ten bestond.

Door de gro­te eco­no­mi­sche voor­uit­gang in Chi­na en de daar­mee gepaard gaan­de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen, waren de aan­we­zi­gen zeer onder de indruk over de inte­gra­le aan­pak die Habets hen voor­hield.

 


Ste­den leef­baar hou­den
Habets: “Wil je de ste­den nu maar ook in de toe­komst leef­baar hou­den, dan is de aan­pak tus­sen de diver­se par­tij­en — groen (bomen en plan­ten), rood (gebou­wen), grijs (infra­struc­tuur) en blauw (water) – essen­ti­eel, want groen speelt wat de leef­baar­heid betreft een enor­me belang­rij­ke rol.

Ook waren de Chi­ne­zen zeer te spre­ken over de func­ti­o­ne­le meer­waar­de die het groen heeft en hoe die momen­teel in Euro­pa al wordt toe­ge­past. Enke­le voor­beel­den die Habets in zijn pre­sen­ta­tie aan­hield, waren: zie­ken­huis met een groen­dak, groe­ne speel­plek­ken, groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen, groe­ne geluids­scher­men naast snel­we­gen, groe­ne infra­struc­tuur van­uit de stad naar het plat­te­land, groe­ne daken en over het groen toe­pas­sen in ste­den tegen de hit­te­stress. Habets sloot zijn ver­haal af met de oproep om de komen­de jaren ideeën tus­sen Chi­na en Euro­pa te blij­ven uit­wis­se­len over De Groe­ne Stad. Met als doel mon­di­a­li­se­ring van de bood­schap, zoals dit momen­teel ook vol­op in Euro­pa gebeurt.

Enten­te Flo­ra­le Euro­pe
Na het ver­haal van De Groe­ne Stad hield Jaap Spros een pre­sen­ta­tie over de com­pe­ti­tie groe­ne steden/dorpen in Euro­pa. Dit ver­haal sloot naad­loos aan op de pre­sen­ta­tie van De Groe­ne Stad. Naast het uit­leg­gen van wat de com­pe­ti­tie in gro­te lij­nen inhield en wat de cri­te­ria zijn, bena­druk­te Spros wat de voor­de­len zijn voor stad of dorp van deel­na­me. Spros: “De deel­na­me bevor­dert de ont­wik­ke­ling van een lan­ge ter­mijn voor de groe­ne ruim­te. Het maakt de gemeen­ten ook meer bewust van het nut van bescher­ming van het mili­eu, zoals drink­wa­ter, lucht­ver­ont­rei­ni­ging, bodem­kwa­li­teit en afval”.

Spros nodig­de de aan­we­zi­gen uit om de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe in Cer­via, Ita­lië 2010 bij te wonen. “Ik heb hen uit­ge­no­digd om tij­dens deze dagen ken­nis uit te wis­se­len en con­tac­ten te leg­gen. Want ik ben ervan over­tuigd dat Enten­te Flo­ra­le ook in Chi­na belang­rij­ke bij­dra­gen kan vor­men op weg naar een ver­gro­ting van de leef­baar­heid en het wel­zijn van de bur­gers”, aldus Spros.

Toe­pas­sing van De Groe­ne Stad
Na de pre­sen­ta­tie van Jaap Spros hield Niek Roozen een ver­haal over hoe hij De Groe­ne Stad filo­so­fie toe­past in zijn ont­wer­pen. Een goed voor­beeld van een park dat hij vol­gens deze filo­so­fie heeft ont­wor­pen, is het World Expo Park in Shang­hai. Dit park ligt in een van de meest dicht­be­volk­te ste­den van de wereld. Naast dat dit park vol­op wordt gebruikt voor recre­a­tie is het ook een groe­ne long die onder meer de lucht­kwa­li­teit ver­be­tert.