Groen Loont cen­traal op Groe­ne och­tend

Op woens­dag 12 okto­ber start om 10.30 uur de groe­ne lezing­och­tend tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. Het the­ma is: ‘Groen loont’. Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van de Konink­lij­ke BAM Groep ver­tel­len meer over de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen voor hun vak­ge­bied.

Roel den Dik­ken is pro­gram­ma­lei­der groen in ‘brainport’ Eind­ho­ven. Eind­ho­ven heeft de afge­lo­pen jaren een ster­ke visie op het groen ont­wik­keld en heeft deze op een goe­de manier toe­ge­past in de prak­tijk. Met als resul­taat een gedeel­te twee­de plaats in 2010 in de groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le Neder­land. Wil­lem Wee­da is werk­zaam als com­mer­ci­eel mana­ger bij groen­spe­ci­a­list Mos­tert De Win­ter dat onder­deel is van de Konink­lij­ke BAM Groep. Wee­da is een sterk voor­stan­der van De Groe­ne Stad-gedach­te en past deze visie dan ook vol­op toe in zijn werk.  
 
Dis­cus­sie
Na afloop van de twee lezin­gen wordt een dis­cus­sie gevoerd onder lei­ding van Helma van der Louw van Plant Publi­ci­ty Hol­land tus­sen de bezoe­kers en de spre­kers. Hier­naast is er vol­doen­de ruim­te voor het stel­len van vra­gen.

Groen Loont
Groen Loont! is de cam­pag­ne die een aan­tal groe­ne par­tij­en is gestart om de baten van het groe­ne pro­duct onder de aan­dacht te bren­gen. Het doel is tegen­wicht te bie­den aan de bezui­ni­gings­plan­nen op de aan­leg en het beheer van het open­baar groen. De oproep is om niet te snoei­en, maar om het groen te laten bloei­en. Het groe­ne kapi­taal dat de afge­lo­pen jaren zorg­vul­dig is opge­bouwd, mag niet wor­den ver­nie­tigd. De ini­ti­a­tief­ne­mers van Groen Loont! zijn Plant Publi­ci­ty Hol­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum, ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw, Bou­wen met Groen en Glas en Bomenstich­ting.

Ini­ti­a­tief­ne­mers Groe­ne Och­tend
De groe­ne och­tend wordt aan­ge­bo­den door diver­se par­tij­en. Het HIC (Hove­niers Infor­ma­tie­cen­trum) orga­ni­seert col­lec­tie­ve pro­mo­tie voor de uit­voe­ren­de pro­fes­si­o­nals in het groen. Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) staat voor col­lec­tie­ve pro­mo­tie van het Neder­lands boom­kwe­ke­rij­pro­duct in bin­nen- en bui­ten­land. Het Pro­duct­schap Tuin­bouw is het samen­bin­dend plat­form en de belan­gen­be­har­ti­ger voor de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor. Stich­ting Groen­keur heeft tot doel het vak­man­schap in de groe­ne sec­tor te ver­gro­ten. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG behar­tigt de belan­gen van onder­ne­mers in het groen.

Uit­no­di­ging
Down­load hier de uit­no­di­ging »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.