VHG en NVTL onder­te­ke­nen de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’

VHG en NVTL heb­ben onlangs de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’ onder­te­kend. Samen met RIVM en gemeen­ten wor­den de waar­den van natuur­lijk kapi­taal in de stad in kaart gebracht. De City Deal is op dins­dag 31 mei onder­te­kend tij­dens de Euro­pe­se con­fe­ren­tie ‘Evi­­den­­ce-based poli­cy making for sustai­na­ble cities’ in Utrecht. […]

Groen voor Grijs voor kwets­ba­re oude­ren

Steeds meer onder­zoek toont aan dat natuur­be­le­ving goed is voor de fysie­ke en men­ta­le gezond­heid van men­sen. Tege­lijk wil de rijks­over­heid dat oude­ren steeds lan­ger thuis blij­ven wonen. Dit betreft vaak ook kwets­ba­re oude­ren, die lij­den aan demen­tie, depres­sie of een­zaam­heid. Het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ onder­zoekt wat groen kan bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van […]

Haal met plan­ten het fijn­stof uit je huis

Wist je dat che­mi­sche uit­stoot bin­nens­huis veel voor komt? Gewoon van­uit alle­daag­se pro­duc­ten, waar­van je het niet ver­wacht: bouw­ma­te­ri­a­len, schoon­maak­mid­de­len, weg­werp­ma­te­ri­a­len en prin­ters vor­men bron­nen van inter­ne lucht­ver­vui­ling. Men komt steeds meer te weten over de scha­de­lij­ke gevol­gen van fijn­stof, maar er wordt nau­we­lijks aan­dacht besteed aan fijn­stof ín onze hui­zen èn hoe je er […]

Onder­zoek toont aan: groen heeft een her­stel­len­de en rust­ge­ven­de wer­king

Her­stel­len van stress en gees­te­lij­ke ver­moeid­heid? Ga niet win­ke­len of naar het café, maar spoed je naar een park. Inter­na­ti­o­naal onder­zoek onder lei­ding van de Leid­se psy­cho­loog Henk Staats beves­tigt de her­stel­len­de en rust­ge­ven­de wer­king van ‘groen’. Rui­sen­de bla­de­ren, fris­groen gras en vogel­ge­kwet­ter wor­den in één adem genoemd met rust­ge­vend en pret­tig. Henk Staats, soci­aal en […]

Onder­zoek naar groen op de werk­plek

Alter­ra start in het kader van het Top­sec­tor onder­zoek de Groe­ne Agen­da een breed onder­zoek bin­nen bedrij­ven. Doe mee met dit meer­ja­ri­ge onder­zoek en ver­dien een scho­ne werk­plek en inzicht in de kracht van plan­ten. Waar­om dit onder­zoek? Het bin­nen­kli­maat van veel gebou­wen is slecht. Plan­ten kun­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het oplos­sen van […]

Onder­zoek naar effect bloe­men en plan­ten op oude­ren

In het Noord-Bra­­bant­­se Oister­wijk start bin­nen­kort het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ om uit te zoe­ken wat daar het effect is van bloe­men en plan­ten op de gezond­heid van kwets­ba­re oude­ren. In de wijk wordt het groen aan­ge­pakt en ver­vol­gens het wel­zijn van de seni­o­ren gevolgd. Dat gebeurt samen met onder­zoe­kers van de Wage­ning­se uni­ver­si­teit. Steeds […]

Onder­zoek toont aan: bomen­rij­ke straat goed voor gezond­heid

Wonen in een groe­ne wijk met veel bomen in de straat zorgt er voor dat bewo­ners zich gezon­der voe­len. Dat blijkt uit een onder­zoek van de Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, zo meldt het Neder­land­se Gezond­heids­net. De weten­schap­pers keken naar de bevol­king van Tor­on­to, een gro­te stad in Cana­da. Ze onder­zoch­ten het ver­band tus­sen een groe­ne omge­ving […]

Groen bestrijdt stress en houdt ons gezond

Sjerp de Vries (Alter­ra) heeft 147 stu­dies naar de effec­ten op de gezond­heid van men­sen met een meer of min­der groe­ne omge­ving door­ge­no­men. Zijn bevin­din­gen bie­den een inzicht in de actu­e­le ‘stand van de weten­schap’ op dit ter­rein: we voe­len alle­maal aan dat ‘groen’ goed is voor ons wel­be­vin­den, onze gezond­heid. Maar hoe zit dat, […]

Bete­re groei­plaat­sen voor stads­bo­men

De ste­de­lij­ke omge­ving is niet ide­aal voor bomen. De wor­tels komen soms in ver­druk­king of staan in ver­keer­de grond. Je kunt er wel wat aan doen. Vak­blad Boom­zorg besteedt in drie arti­ke­len aan­dacht aan stads­bo­men. De pro­ble­men waar bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving mee kam­pen zijn divers. Ze staan let­ter­lijk in de ver­druk­king, de wor­tels […]

Meer bomen doen over­stro­mings­wa­ter met een vijf­de afne­men

Het doel­ge­richt aan­plan­ten van bomen op de oevers van rivie­ren kan de hoe­veel­heid over­stro­mings­wa­ter met twin­tig pro­cent doen afne­men. Dat bere­ken­den onder­zoe­kers van de uni­ver­si­tei­ten van Bir­ming­ham en Sou­t­hamp­ton. Voor hun stu­die onder­zoch­ten de weten­schap­pers het stroom­ge­bied van New Forest, stroom­op­waarts van de stad Broc­ken­hurst in Groot-Brit­tan­­nië. Ze wil­den nagaan hoe het stra­te­gisch aan­plan­ten van bomen […]