VHG en NVTL onder­te­ke­nen de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’

VHG en NVTL heb­ben onlangs de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’ onder­te­kend. Samen met RIVM en gemeen­ten wor­den de waar­den van natuur­lijk kapi­taal in de stad in kaart gebracht.

De City Deal is op dins­dag 31 mei onder­te­kend tij­dens de Euro­pe­se con­fe­ren­tie ‘Evi­den­ce-based poli­cy making for sustai­na­ble cities’ in Utrecht. Tij­dens deze con­fe­ren­tie, geor­ga­ni­seerd door het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, gemeen­te Utrecht en het RIVM, pre­sen­teer­de de Euro­pe­se Com­mis­sie een beoor­de­lings­ka­der waar­mee ste­den de waar­de van eco­sys­te­men kun­nen mee­we­gen bij ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.
Atlas Natuur­lijk Kapi­taal
Bin­nen het samen­wer­kings­ver­band delen gemeen­ten, pri­va­te par­tij­en en ken­nis­in­sti­tu­ten gebrui­ker­s­er­va­rin­gen en nieu­we ken­nis om de Atlas Natuur­lijk Kapi­taal nog beter te laten aan­slui­ten bij de behoef­te in de uit­voe­rings­prak­tijk.
De City Deal beoogt ook om de TEEB-stad­tool, een instru­ment om groen en blauw in de stad te waar­de­ren, ver­der te ver­fij­nen met loca­tie­spe­ci­fie­ke infor­ma­tie en deze onder te bren­gen in de atlas.
Zo wordt voor gemeen­ten en hun inwo­ners dui­de­lijk hoe natuur­lijk kapi­taal kan bij­dra­gen aan een duur­za­me en gezon­de stad. Het ver­sterkt de samen­wer­king tus­sen ruim­te­lijk ont­wer­pers, hydro­lo­gen, civiel­tech­ni­ci, eco­lo­gen, mili­eu- en gezond­heids­des­kun­di­gen in plan­pro­ces­sen.
Part­ners
De City Deal is tot stand geko­men op ini­ti­a­tief van de gemeen­ten Amers­foort, Apel­doorn, Den Haag, Dord­recht, Haar­lem, Rot­ter­dam en Utrecht. Onder de part­ners bevin­den zich naast het RIVM de Hoge­school van Amster­dam en de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen.