Bete­re groei­plaat­sen voor stads­bo­men

De ste­de­lij­ke omge­ving is niet ide­aal voor bomen. De wor­tels komen soms in ver­druk­king of staan in ver­keer­de grond. Je kunt er wel wat aan doen. Vak­blad Boom­zorg besteedt in drie arti­ke­len aan­dacht aan stads­bo­men.
De pro­ble­men waar bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving mee kam­pen zijn divers. Ze staan let­ter­lijk in de ver­druk­king, de wor­tels wor­den door het gewicht van gepar­keer­de auto’s plat­ge­drukt, ze heb­ben te wei­nig ruim­te om te groei­en of de grond waar­in ze staan deugt niet.
Dirk Door­nen­bal vindt in zijn arti­kel ‘Voor- en nade­len van groei­plaats­ver­be­te­ring met lucht­druk­ap­pa­ra­tuur’ dat je goed moet kij­ken naar de pre­ci­sie oor­zaak van groei­pro­ble­men.
Sub­straat
Henk Wer­ner van Pius Flo­ris maakt dui­de­lijk hoe je met een sub­straat de bomen­grond kunt ver­be­te­ren in het arti­kel ‘Hier­mee krij­gen stads­bo­men wat ze ver­die­nen’.
Boom­ver­zor­ger Pius Flo­ris heeft een sub­straat ont­wik­keld dat je toe kunt voe­gen aan de groei­plaats van bomen. Het sub­straat – dat veen, com­post, per­li­te en bio­lo­gi­sche pre­pa­ra­ten bevat – zorgt voor een schim­mel- en humus­rijk bodem­le­ven. De groei van bomen wordt er zicht­baar door ver­be­terd, zegt Henk Wer­ner, mede­wer­ker van Pius Flo­ris. Maar hij maakt zich wel zor­gen over de groei­ruim­te die bomen krij­gen. Veel stads­bo­men heb­ben te wei­nig ruim­te om uit te groei­en tot vol­was­sen bomen.
Fou­ten
En groei­plaats­spe­ci­a­list Wer­ner Hen­drix laat in het arti­kel ‘Tien don’ts op het gebied van groei­plaats­in­rich­ting’ zien wel­ke fou­ten in de prak­tijk gemaakt wor­den.
Hen­drix heeft een lijst van tien veel voor­ko­men­de fou­ten. Zo is de bestek­om­schrij­ving soms zo vaag dat het ruim­te laat voor fou­te inter­pre­ta­ties. Als het bestek ver­meldt dat er steen­hou­dend sub­straat gebruikt moet wor­den bij de groei­plaats, dan kun je een gra­nu­laat toe­pas­sen, maar hij ziet dat beheer­ders soms ook gewoon over­ge­ble­ven teel­aar­de met puin gebrui­ken. Dat laat­ste was niet zo bedoeld. Het toe­zicht is soms onvol­doen­de, de beheer­ders hou­den te wei­nig reke­ning met een hoge grond­wa­ter­stand of er is onvol­doen­de aan­voer van water.
Bron: cgconcept.be