Groe­ne Agen­da facts­heets gepre­sen­teerd: inves­te­ren in groen loont!

Op de the­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king van De Groe­ne Stad in samen­wer­king met de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land, zijn dins­dag­mid­dag 18 april in Den Haag de eer­ste facts­heets gepre­sen­teerd. In deze publi­ca­ties wor­den de uit­kom­sten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar het effect van groen op onze woon­om­ge­ving, leer­pres­ta­ties, gezond­heid en werk­om­ge­ving op een toe­gan­ke­lij­ke manier beschre­ven. De onder­zoe­ken von­den […]

Park om de Hoek mid­del tegen 85.000 een­za­me Amster­dam­mers

Amster­dam­mers heb­ben een voor­heen ver­steen­de plek op de Wibautstraat zelf ver­an­derd in een buurt­park. Het is de start van een nieu­we manier van samen­wer­ken tus­sen bewo­ners, bedrij­ven en over­heid om de open­ba­re ruim­te beter vorm te geven. Amster­dam heeft meer dan 300 poten­ti­ë­le loca­ties voor buurt­par­ken. Dit zijn vaak ver­steen­de plek­ken die geen func­tie heb­ben […]

Zorg­in­stel­lin­gen star­ten ver­groe­ningstra­ject met IVN

Na een suc­ces­vol­le aftrap van de wer­ving voor Grijs, Groen & Geluk­kig in janu­a­ri, heeft IVN uit een gro­te hoe­veel­heid aan­mel­din­gen twin­tig zorg­cen­tra gese­lec­teerd. Zij gaan als eer­ste aan de slag met het ver­groe­nen van hun zorg­cen­tra en het aan­bie­den van een natuur­rijk acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma aan hun bewo­ners. In 2018 doen uit­ein­de­lijk hon­derd zorg­cen­tra mee met […]

Zelfs foto’s van plan­ten heb­ben rust­ge­vend effect op werk­ne­mers

Ver­schil­len­de stu­dies heb­ben al aan­ge­toond dat plan­ten op kan­toor een posi­tief effect heb­ben op de stem­ming, het zelf­ver­trou­wen en stress van werk­ne­mers. Veel werk­ne­mers heb­ben daar­om een plant of bloem(en) op kan­toor staan om zich geluk­ki­ger te voe­len. Een nieu­we stu­die toont nu ech­ter aan dat zelfs enkel de aan­we­zig­heid van een afbeel­ding van een […]

Groe­ne ini­ta­tie­ven hel­pen demen­te­ren­de oude­ren

De afge­lo­pen jaren zijn er ver­schil­len­de groe­ne ste­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven voor dag­be­ste­ding ont­staan voor thuis­wo­nen­de men­sen met demen­tie. Voor­beel­den zijn stads­boer­de­rij­en, buurt­tui­nen en ver­zor­gings­hui­zen die hun tuin open­stel­len voor men­sen met demen­tie in de buurt. Onder­zoe­kers van de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en het RIVM wil­len graag meer weten over deze ini­ti­a­tie­ven. Hoe zien de ini­ti­a­tie­ven eruit? Wat […]

Stra­ten blank door zwa­re bui? Groe­ne daken kun­nen oplos­sing bie­den

Kel­ders onder water, stra­ten die blank staan en daar­door mil­joe­nen euro’s scha­de. De afge­lo­pen maan­den had­den we meer­de­re keren te maken met zwa­re regen­val en vol­gens experts gaat dat alleen maar vaker gebeu­ren. In Ensche­de hopen ze met groe­ne daken de over­last te beper­ken.  Omdat de rio­len in de ste­den al dat water niet aan­kun­nen, […]

SP: ont­hard de stad en plaats meer groen

Het kli­maat ver­an­dert en dat merk je in ver­steen­de ste­den als Rot­ter­dam het sterk­ste. Het voor­ko­men van kli­maat­ver­an­de­ring is de bes­te oplos­sing, maar in de tus­sen­tijd vindt de SP dat de stad beter voor­be­reid moet zijn op deze ver­an­de­ring. Van­daag dien­de de par­tij bij voor­jaars­no­ta een voor­stel in om steen en asfalt in de stad […]

Wage­nin­gen: weten­schap strijdt tegen ‘ver­steen­de’ ste­den

Onder­zoek naar hit­te­be­sten­di­ge boom­ras­sen Wie zich dage­lijks bezig­houdt met ‘groen’, ‘De Groe­ne Stad’ en de strijd tegen de ver­ste­ning van het (rela­tief) schaar­se groen in de Euro­pe­se ste­den, zou soms bij­na den­ken dat zijn bood­schap ‘Groen Moet’ nu toch zo lang­za­mer­hand wel over­al is door­ge­dron­gen. Toch is dat in de prak­tijk nog niet over­al het […]

Bele­vings­tuin Vin­cent van Gogh geo­pend

Vin­cent van Gogh heeft woens­dag­mid­dag de Bele­vings­tuin op Ser­vaas­hof in Ven­ray fees­te­lijk geo­pend, samen met cli­ën­ten, mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers, dona­teurs, De Valk Roof­vo­gels en veel (jon­ge) bezoe­kers. De Bele­vings­tuin is samen met vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten gere­a­li­seerd, en inge­richt met pluk­bloe­men en plan­ten die vlin­ders, vogels en insec­ten aan­trek­ken, vogel­huis­jes, insec­ten­ho­tels, vleer­muis­kas­ten, en edu­ca­tie­bor­den. De Bele­vings­tuin biedt ont­span­ning […]