Zorg­in­stel­lin­gen star­ten ver­groe­ningstra­ject met IVN

Na een suc­ces­vol­le aftrap van de wer­ving voor Grijs, Groen & Geluk­kig in janu­a­ri, heeft IVN uit een gro­te hoe­veel­heid aan­mel­din­gen twin­tig zorg­cen­tra gese­lec­teerd. Zij gaan als eer­ste aan de slag met het ver­groe­nen van hun zorg­cen­tra en het aan­bie­den van een natuur­rijk acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma aan hun bewo­ners. In 2018 doen uit­ein­de­lijk hon­derd zorg­cen­tra mee met Grijs, Groen & Geluk­kig.
Con­tact met de natuur is goed voor een gezon­der en geluk­ki­ger oude dag. Dat blijkt uit ver­schil­len­de weten­schap­pe­lij­ke stu­dies. Met Grijs, Groen & Geluk­kig ver­bindt IVN oude­ren opnieuw met de natuur, door zorg­cen­tra te hel­pen een bele­vings­tuin aan te leg­gen, natuur in het gebouw te bren­gen en oude­ren opnieuw in con­tact te bren­gen met natuur door het aan­bie­den van een natuur­rijk acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma. Zo erva­ren tien­dui­zend oude­ren welk effect natuur op hun licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid heeft. Grijs, Groen & Geluk­kig is moge­lijk gemaakt dank­zij een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij.
Een droom rea­li­se­ren
De twin­tig gese­lec­teer­de zorg­cen­tra delen de droom van IVN om natuur­be­le­ving onder­deel te maken van de dag­be­ste­ding in de oude­ren­zorg en zijn een inspi­ra­tie voor ande­re zorg­cen­tra. Zij krij­gen een bedrag om die droom te rea­li­se­ren en een erva­ren pro­ject­team van IVN bege­leidt de instel­lin­gen in het ver­groe­ningstra­ject. Veel van deze maat­re­ge­len wor­den gekop­peld aan onder­zoek in samen­wer­king met weten­schap­pers van Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten en hoge­scho­len. In 2018 zul­len in totaal hon­derd zorg­cen­tra samen gaan wer­ken met Grijs, Groen & Geluk­kig, zo is de ambi­tie van IVN.
Bron: medicalfacts.nl