Groe­ne ini­ta­tie­ven hel­pen demen­te­ren­de oude­ren

De afge­lo­pen jaren zijn er ver­schil­len­de groe­ne ste­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven voor dag­be­ste­ding ont­staan voor thuis­wo­nen­de men­sen met demen­tie. Voor­beel­den zijn stads­boer­de­rij­en, buurt­tui­nen en ver­zor­gings­hui­zen die hun tuin open­stel­len voor men­sen met demen­tie in de buurt.
Onder­zoe­kers van de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en het RIVM wil­len graag meer weten over deze ini­ti­a­tie­ven. Hoe zien de ini­ti­a­tie­ven eruit? Wat bete­ke­nen ze voor men­sen met demen­tie en hun man­tel­zor­gers? Slui­ten de ini­ti­a­tie­ven vol­doen­de aan bij hun wen­sen en behoef­ten? Hoe zit het met de finan­cie­ring ervan? Belang­rij­ke vra­gen, met name omdat man­tel­zor­gers dag­be­ste­ding als één van de belang­rijk­ste vor­men van onder­steu­ning voor hen­zelf en hun naas­te met demen­tie zien.
Daar­om komen we graag in con­tact met groe­ne ini­ti­a­tie­ven in de stad waar thuis­wo­nen­de men­sen met demen­tie gebruik van maken. Kent u groe­ne ini­ti­a­tie­ven voor men­sen met demen­tie? Dan ont­van­gen we graag de naam van het ini­ti­a­tief en de con­tact­per­soon met e‑mail adres.
U kunt dit tot 15 sep­tem­ber 2016 door­ge­ven aan Jan Has­sink- Wage­nin­gen-UR: Jan.hassink@wur.nl  tele­foon­num­mer: 0317 480576
bron: alzheimer-nederland.nl