SP: ont­hard de stad en plaats meer groen

Het kli­maat ver­an­dert en dat merk je in ver­steen­de ste­den als Rot­ter­dam het sterk­ste. Het voor­ko­men van kli­maat­ver­an­de­ring is de bes­te oplos­sing, maar in de tus­sen­tijd vindt de SP dat de stad beter voor­be­reid moet zijn op deze ver­an­de­ring. Van­daag dien­de de par­tij bij voor­jaars­no­ta een voor­stel in om steen en asfalt in de stad te ver­van­gen door groen.
Rot­ter­dam heeft de afge­lo­pen jaren aan­dacht besteed aan het kli­maat­be­sten­dig maken van de stad. Deze zoge­naam­de resi­lien­ce-stra­te­gie heeft ertoe geleid dat er onder ande­re water­plei­nen en een aan­tal groe­ne daken zijn aan­ge­legd. Wie ech­ter twee weken gele­den de foto’s zag van onder­ge­lo­pen kel­ders en sin­gels, sink­ho­les in stoe­pen en over­be­las­te dak­go­ten kan niet anders dan con­clu­de­ren dat Rot­ter­dam nog onvol­doen­de voor­be­reid is op kli­maat­ver­an­de­ring. De SP dien­de daar­om bij de behan­de­ling van de voor­jaars­no­ta van­daag een voor­stel in om meer steen en asfalt in de stad te ver­van­gen door groen.
SP-raads­lid Tom Weerd­mees­ter: ‘’s Zomers hou­den steen en asfalt hit­te vast, bij hef­ti­ge regen kan het water niet snel genoeg weg. Ik wil dat dit col­le­ge voor eind dit jaar met een plan komt om meer steen te ver­van­gen door bomen en groen. Waar kun­nen bre­de stoe­pen wat ver­smald wor­den om plaats te maken voor groen, op wel­ke par­keer­plek­ken kan net zo goed een boom staan, hoe ver­snel­len we de aan­leg van groe­ne daken, waar kun­nen we water­door­la­ten­de klin­kers gebrui­ken in plaats van asfalt. Deze vra­gen wil ik beant­woord zien in het plan.’
Groen is niet alleen een kos­ten­post
Groen en bomen staan nor­maal gespro­ken alleen als kos­ten­post in de gemeen­te­ba­lans. Ook dat moet ver­an­de­ren. Als het aan de SP ligt staan ook de voor­de­len van groen voort­aan in de finan­ci­ë­le boe­ken van de stad. Weerd­mees­ter: ‘Groen voert water gelijk­ma­ti­ger af en ’s zomers zorgt het voor ver­koe­ling. Groen zorgt voor een bete­re lucht­kwa­li­teit. Men­sen voe­len zich pret­ti­ger in een groe­ne omge­ving en ook wonin­gen wor­den meer waard. De stad New York werkt al met een sys­teem om groen – let­ter­lijk – beter op waar­de te schat­ten, iets der­ge­lijks ver­dient Rot­ter­dam ook.’
bron: rotterdam.sp.nl