Wage­nin­gen: weten­schap strijdt tegen ‘ver­steen­de’ ste­den

Onder­zoek naar hit­te­be­sten­di­ge boom­ras­sen
Wie zich dage­lijks bezig­houdt met ‘groen’, ‘De Groe­ne Stad’ en de strijd tegen de ver­ste­ning van het (rela­tief) schaar­se groen in de Euro­pe­se ste­den, zou soms bij­na den­ken dat zijn bood­schap ‘Groen Moet’ nu toch zo lang­za­mer­hand wel over­al is door­ge­dron­gen. Toch is dat in de prak­tijk nog niet over­al het geval. Men hoeft maar om zich heen te kij­ken in wil­le­keu­rig wel­ke Euro­pe­se stad om te besef­fen dat, naast ver­keer, ‘bou­wen’ de meest in het oog sprin­gen­de men­se­lij­ke acti­vi­teit is. Gemeen­te­be­stu­ren zou­den in de komen­de jaren veel meer aan­dacht aan aan­leg en onder­houd van groen moe­ten geven.
Bomen bedreigd
Daar­om is het goed regel­ma­tig de web­si­te van de Land­bouw­uni­ver­si­teit Wage­nin­gen te raad­ple­gen: dat is een instel­ling die zich wer­ke­lijk, actief en op weten­schap­pe­lijk niveau inzet voor een groe­ne­re stad. Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) zoekt con­creet naar bomen die bestand zijn tegen de steeds extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den waar wij onder ande­re in Euro­pa mee te maken heb­ben.
Dat is een urgent vraag­stuk, want men heeft vast­ge­steld dat ener­zijds de nood­zaak van ‘meer groen’ in de stad steeds urgen­ter wordt, ter­wijl ander­zijds het gevaar bestaat dat de klas­sie­ke West-Euro­pe­se bomen het op ter­mijn laten afwe­ten van­we­ge de kli­maat­ver­an­de­ring. Toe­ne­men­de hit­te, maar ook extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den zoals hevi­ge bui­en en zelfs peri­o­des met stren­ge vorst bedrei­gen onze bomen.
In Zuid­oost-Euro­pa zijn de men­sen van PPO opzoek naar vari­an­ten van de bij ons beken­de eik en esdoorn, die onder meer beter bestand zijn tegen het extre­me weer dat we in onze stre­ken steeds vaker zul­len moe­ten mee­ma­ken. Het onder­zoek heeft niet alleen betrek­king op de hit­te­be­sten­dig­heid van de Zuid-Euro­pe­se bomen, maar ook op de even­tu­e­le risico’s  van de intro­duc­tie van in onze stre­ken nog onbe­ken­de ziek­ten en pla­gen.
Groe­ne daken en gevels
Naast ‘meer bomen in de stad’ blijft ook de strijd voor groe­ne gevels en daken vra­gen om aan­dacht. Groe­ne gevels en daken hel­pen bij het bestrij­den van water­over­last – ze nemen water op, dat anders linea rec­ta in de soms over­be­las­te rio­len ver­dwijn. Boven­dien helpt, zoals bekend, een groe­ne omge­ving bij het dem­pen van tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen.