Bele­vings­tuin Vin­cent van Gogh geo­pend

Vin­cent van Gogh heeft woens­dag­mid­dag de Bele­vings­tuin op Ser­vaas­hof in Ven­ray fees­te­lijk geo­pend, samen met cli­ën­ten, mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers, dona­teurs, De Valk Roof­vo­gels en veel (jon­ge) bezoe­kers.
De Bele­vings­tuin is samen met vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten gere­a­li­seerd, en inge­richt met pluk­bloe­men en plan­ten die vlin­ders, vogels en insec­ten aan­trek­ken, vogel­huis­jes, insec­ten­ho­tels, vleer­muis­kas­ten, en edu­ca­tie­bor­den. De Bele­vings­tuin biedt ont­span­ning voor ieder­een: cli­ën­ten van de ggz-instel­ling, maar ook school­klas­sen, omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den. Her en der in de tuin staan hou­ten kunst­wer­ken, gehakt uit boom­stam­men, waar­on­der een knik­ker­baan, en hou­ten pane­len met spreu­ken. De basis staat en Vin­cent van Gogh kijkt uit naar het moment dat de tuin in balans is en alle krui­den, groen­ten, fruit en bloe­men in bloei staan en de bele­vings­waar­de opti­maal is.
De tuin wordt beheerd en onder­hou­den door vrij­wil­li­gers Wim Voer­mans en Leon Ker­ren en cli­ën­ten in het kader van zin­vol­le dag­be­ste­ding. Ook basis­school de Hom­mel gaat samen met haar leer­lin­gen aan de slag in de tuin. Gere­a­li­seerd dank­zij dona­ties De Bele­vings­tuin is gere­a­li­seerd dank­zij mede­wer­kers van Vin­cent van Gogh die hun kerst­pak­ket heb­ben gedo­neerd en een bedrag van het Rabo­bank Coö­pe­ra­tie­fonds. MSD Ani­mal Health Neder­land en Viva­ra Pro stel­den belan­ge­loos ken­nis, man­kracht en beplan­ting beschik­baar. Fees­te­lij­ke ope­ning Om de ope­ning van de Bele­vings­tuin offi­ci­eel te maken knip­ten Jolan­de Tij­huis (bestuurs­voor­zit­ter Vin­cent van Gogh), Wim Voer­mans, Leon Ker­ren en Ans Hou­ben (bedenk­ster van de pane­len met spreu­ken) het lint­je door en open­den zij de tuin offi­ci­eel voor cli­ën­ten en ander publiek. De Valk Roof­vo­gels ver­zorg­de daar­na voor alle bezoe­kers een leu­ke, indruk­wek­ken­de roof­vo­gel­de­mon­stra­tie. Het jon­ge publiek werd regel­ma­tig gevraagd te assis­te­ren.
bron: peelenmaasvenray.nl