Groe­ne daken Amster­dam weer een stap dich­ter­bij

Amster­dam maakt de aan­leg van groe­ne daken mak­ke­lij­ker door sim­pe­le aan­pas­sin­gen in het wel­stands­ka­der. Dat besloot de gemeen­te­raad woens­dag­avond una­niem bij het vast­stel­len van de Struc­tuur­vi­sie 2040.

Wie een groen dak wil aan­leg­gen, moet hier­voor een ver­gun­ning aan­vra­gen. De aan­vraag wordt getoetst aan het wel­stands­ka­der, waar­in eisen zijn vast­ge­legd omtrent de esthe­ti­sche en ruim­te­lij­ke ken­mer­ken van gebou­wen. In bepaal­de geval­len staan deze eisen de moge­lijk­heid tot het aan­leg­gen van een groen dak in de weg.

Groot belang
Vol­gens de Par­tij voor de Die­ren zijn groe­ne daken van dus­da­nig groot belang voor het mili­eu van de stad dat wel­stands­ei­sen de aan­leg ervan niet in de weg mogen zit­ten. Daar­om dien­de de par­tij een motie in om het wel­stands­ka­der voor groot­ste­de­lij­ke pro­jec­ten op dit punt te ver­soe­pe­len. Deze vond steun van alle par­tij­en.

 

Ver­rij­king voor de stad
Johnas van Lam­me­ren, frac­tie­voor­zit­ter van de Par­tij voor de Die­ren: “Groene daken zijn een ver­rij­king voor de stad. Wij zou­den graag zien dat de ver­soe­pe­ling niet alleen voor groot­ste­de­lij­ke pro­jec­ten geldt, maar voor alle ver­gun­ning aan­vra­gers van een groen dak. Dat is een bevoegd­heid van de stads­de­len. Daar­om vra­gen wij bestuur­ders van stads­de­len om dezelf­de ver­soe­pe­ling door te voeren.”

De PvdD dien­de de motie in samen met de PvdA en Groen­Links.

Bron:
Par­tij voor de Die­ren