Groen dak bij Hor­tus Bota­ni­cus Amster­dam

Sinds don­der­dag 21 okto­ber heeft het Hugo de Vries­ge­bouw bij de Amster­dam­se Hor­tus Bota­ni­cus een groen dak. Raads­le­den, amb­te­na­ren, het tuin­team van de Hor­tus, vrij­wil­li­gers van het Amster­dam­se Net­werk Groe­ne Daken en de werk­ne­mers uit het pand zelf hiel­pen met het beplan­ten. Dit is niet zomaar een groen dak: het pand is monu­men­taal, het dak is groot, en de beplan­ting komt deels uit de Hor­tus zelf.

Mili­eu­cen­trum Amster­dam heeft als huur­der van het monu­men­ta­le pand naast de Hor­tus (Plan­ta­ge Mid­den­laan 2) het ini­ti­a­tief geno­men om een groen dak aan te leg­gen. Het mili­eu­cen­trum werkt hier­bij samen met de Hor­tus, de Dak­dok­ters en IVN Natuur- en mili­eu­edu­ca­tie.

Bij­zon­der plant­ma­te­ri­aal
Op het groe­ne dak is sedum gepoot. Op ter­mijn wordt op klei­ne schaal met bij­zon­der plant­ma­te­ri­aal van De Hor­tus geëxperimenteerd wel­ke plan­ten geschikt zijn voor groe­ne daken. Begroei­de daken zul­len zo in de toe­komst een nog gro­te­re bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit in de stad, door bij­voor­beeld meer voed­sel te bie­den aan vlin­ders en vogels. De dak­tuin is op ver­zoek te bezich­ti­gen.

 

Groe­ne daken bie­den uit­komst
Groe­ne daken geven de oplos­sing voor pro­ble­men waar elke stad mee kampt. Het belang­rijk­ste voor­deel is iso­la­tie. Een gebouw met een begroeid dak kan in de zomer wel vier gra­den koe­ler zijn dan een gebouw zon­der groen dak. Groe­ne daken hel­pen boven­dien tegen water­over­last bij hevi­ge regen­val, door­dat een deel van het regen­wa­ter ver­dampt en het ove­ri­ge deel ver­traagd wordt afge­voerd naar het riool. Dat zijn slechts twee van de tien voor­de­len van groe­ne daken.

Inge­wik­kel­de situ­a­tie
De rea­li­sa­tie van het groe­ne dak ken­de een lan­ge en soms frus­tre­ren­de aan­loop. Bij het aan­leg­gen van een groen dak op een monu­ment komt nog­al wat kij­ken. Mili­eu­cen­trum Amster­dam wil met dit groe­ne dak laten zien dat zelfs in de meest inge­wik­kel­de situ­a­tie (monu­men­taal pand, zeer gro­te over­span­ning, inge­wik­kel­de eigen­doms­si­tu­a­tie) een groen dak aan­ge­legd kan wor­den.

Bro­chu­re dak- en gevel­groen
De nieu­we bro­chu­re geeft infor­ma­tie over dak- en gevel­groen, zoveel moge­lijk geba­seerd op har­de cij­fers uit onder­zoek en erva­rin­gen van pro­fes­si­o­nals. De infor­ma­tie is bestemd voor men­sen die over dak- en gevel­groen com­mu­ni­ce­ren, en daar­voor goe­de basis­in­for­ma­tie wil­len heb­ben. Bij­voor­beeld gemeen­ten, woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen, archi­tec­ten, bouw­be­drij­ven en opdracht­ge­vers.Meer info »