Amster­dam inves­teert meer geld in groen rond en om de stad

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam wil de bij­dra­ge aan de natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den rond­om de stad ver­ster­ken. Naast de par­ken in de hoofd­stad zijn ook de groen­ge­bie­den rond­om de stad belang­rijk.

Wet­hou­der Freek Ossel (Open­ba­re Ruim­te en Groen) wil een inven­ta­ri­sa­tie van alle groen­ge­bie­den die van vitaal belang zijn voor de stad. Dat heeft zijn woord­voer­ster zater­dag bekend­ge­maakt.

Groen draagt bij aan inter­na­ti­o­na­le con­cur­ren­tie­po­si­tie
Het gaat om onder meer het Amster­dam­se Bos, Het Twis­ke, Spaarn­wou­de en Water­land. Dit groen draagt vol­gens het col­le­ge in belang­rij­ke mate bij aan de inter­na­ti­o­na­le con­cur­ren­tie­po­si­tie van de metro­pool­re­gio Amster­dam.
Daar­om is het belang­rijk dit land­schap te bescher­men.

Bestuurs­or­ga­nen ver­min­de­ren
Ossel wil wel het aan­tal bestuurs­or­ga­nen ver­min­de­ren. Voor­al omdat de kos­ten van beheer blij­ven stij­gen, ter­wijl de bij­dra­ge van het Rijk weg­valt en ook gemeen­ten en pro­vin­cie moe­ten bezui­ni­gen. Amster­dam levert jaar­lijks 2,6 mil­joen euro aan de omlig­gen­de natuur­ge­bie­den.

Bron:
Parool

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.