Bin­nen­duin­rand en buf­fer Amster­dam en Haar­lem blij­ven groen

De groe­ne leef­om­ge­ving rond Haar­lem blijft groen dank­zij een krach­ten­bun­de­ling van pro­vin­cie en gemeen­ten. De pro­vin­cie Noord-Hol­land en de gemeen­ten Haar­lem, Heem­ste­de, Bloe­men­daal, Vel­sen, Zand­voort, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Amster­dam en Haar­lem­mer­meer gaan voor twee gebie­den geza­men­lij­ke ontwikkelstrategieën opstel­len: visies op de gebie­den en uitvoeringsprogramma’s met con­cre­te pro­jec­ten. Onlangs onder­te­ken­den zij twee inten­tie­ver­kla­rin­gen om hun samen­wer­king en ambi­tie te bekrach­ti­gen.

De twee gebie­den zijn de Bin­nen­duin­rand en de buf­fer­zo­ne ‘Spaarn­wou­de’ tus­sen Amster­dam en Haar­lem. De Bin­nen­duin­rand ligt bij Haar­lem tus­sen de zee en de Haar­lem­mer­meer­ring­vaart en loopt van de grens met Zuid-Hol­land tot het Noord­zee­ka­naal. De buf­fer­zo­ne ligt tus­sen Vel­sen, Haar­lem, Hoofd­dorp, Schip­hol, Amster­dam en Noord­zee­ka­naal.

Ste­de­lij­ke druk is groot
De ste­de­lij­ke druk op deze twee gebie­den is groot. De samen­wer­kings­par­tij­en gaan vast­stel­len wel­ke ont­wik­ke­lin­gen wel en wel­ke niet wen­se­lijk zijn. Bij de buf­fer­zo­ne is het recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de betrok­ken. Bij het opstel­len van de ontwikkelingsstrategieën wil­len de over­he­den maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en onder­ne­mers uit de gebie­den betrek­ken.

Groe­ne leef­om­ge­ving vei­lig­stel­len
De samen­wer­kings­par­tij­en wil­len natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den ont­wik­ke­len en de ver­rom­me­ling van het land­schap tegen­gaan. Het groe­ne en open land­schap in het ver­ste­de­lijk­te zui­den van Noord-Hol­land zorgt voor recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den, een aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving en een goed inter­na­ti­o­naal ves­ti­gings­kli­maat. De samen­wer­kings­par­tij­en wil­len dat dit zo blijft. Wet­hou­der Rob van Doorn (Haar­lem) en gede­pu­teer­de Rob Meer­hof (Noord-Hol­land) trek­ken de samen­wer­king.

Bron:
Pro­vin­cie Noord-Hol­land