Sub­si­die voor groe­ne daken in Amster­dam wordt ver­ruimd

Bewo­ners van de Amster­dam­se bin­nen­stad kun­nen zon­der al te veel gedoe een groot aan­tal ver­schil­len­de soor­ten dak­tui­nen laten subsidiëren. Kon dit eerst alleen voor de ont­wik­ke­ling van zoge­naam­de ‘extensieve’ (niet betreed­ba­re) daken, nu kan ook voor ‘intensieve’ (begaan­ba­re) daken geld wor­den aan­ge­vraagd bij het stads­deel.

Op ini­ti­a­tief van Groen­Links is afge­lo­pen maan­dag, samen met de PvdA en de SP, een amen­de­ment inge­diend om de sub­si­die voor groe­ne daken te ver­rui­men, opdat meer daken voor sub­si­die in aan­mer­king komen. In 2009 werd nog maar wei­nig gebruik gemaakt van de sub­si­die. Onder ande­re door deze maat­re­gel hoopt Groen­Links dat er meer bewo­ners gebruik van gaan maken en dat er dus meer groe­ne daken komen.

Geen ruim­te voor tuin
“Veel Amster­dam­mers heb­ben geen tuin en geen ruim­te voor een tuin, maar op de daken is nog wel ruim­te. Op deze manier krij­gen bewo­ners er een tuin bij, ver­groent de stad en het is nog goed voor het mili­eu ook!” aldus Fred Kra­mer.

 

Sub­si­die­be­drag wordt ver­hoogd
Naast de ver­rui­ming van de typen daken, wordt het bedrag dat bewo­ners kun­nen aan­vra­gen hoger, mogen gesub­si­di­eer­de groe­ne daken ook op schui­ne daken wor­den aan­ge­legd en wordt een onder­grond die C02 afvangt extra gesub­si­di­eerd.

Winst voor ver­blijfs­kwa­li­teit
Kra­mer: “De toe­na­me van het aan­tal groe­ne daken is niet alleen winst als het gaat om de ver­blijfs­kwa­li­teit van de bin­nen­stad, het draagt ook bij aan scho­ne­re lucht. De CO2 afvan­gen­de onder­grond draagt daar­naast bij aan het bestrij­den van kli­maat­ver­an­de­ring”.

Bron:
Nieuws uit Amster­dam