Hoog­ste ver­ti­ca­le tuin van Amster­dam hangt in Wes­ter­park

Een zee van groen van 100 m² —  zo’n 15 meter hoog — hangt sinds begin mei ver­ti­caal aan een muur in de Van Die­men­straat in het Amster­dam­se Wes­ter­park. De ver­ti­ca­le tuin is begin mei opge­bouwd en bestaat uit 320 wand­te­gels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 ver­schil­len­de soor­ten plan­ten ver­werkt.

De Van Die­men­straat is een druk­ke ver­keers­ader in Amster­dam. Met de ver­ti­ca­le tuin wil Woning­stich­ting Eigen Haard bij­dra­gen aan het ver­groe­nen van bestaan­de gebou­wen. Zowel de bewo­ners als het mili­eu pro­fi­te­ren hier­van. De plan­ten zet­ten kool­stof­di­oxi­de om in zuur­stof en hou­den scha­de­lijk fijn stof vast. Daar­naast werkt de groe­ne gevel iso­le­rend en ver­laagd het de omge­vings­tem­pe­ra­tuur in de stad. Eigen Haard wil zo de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving èn de lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren.

 

 

 

 

Ont­werp tuin
Het ont­werp voor de ver­ti­ca­le tuin is door kun­ste­na­res C.A. Wert­heim gemaakt. Lan­ge tijd hin­gen er recla­me­bor­den op de wand, waar­van de con­tou­ren nog zicht­baar waren. “Ik wil­de een groe­ne her­in­ne­ring aan deze bor­den maken. Daar­om heb ik op die plek het meest uit­bun­di­ge en drie­di­men­si­o­na­le gedeel­te van de ver­ti­ca­le tuin gemaakt,” ver­telt de kun­ste­na­res. De rest van de tuin bestaat uit vlak­ken met ver­schil­len­de tin­ten groen. Deze staan voor een uit­ver­gro­te ver­sie van de bak­ste­nen waar­uit de muur is opge­bouwd.

Samen­wer­king
De hoog­ste ver­ti­ca­le tuin van Amster­dam is tot stand geko­men door een samen­wer­king tus­sen woning­stich­ting Eigen Haard, Sem­per­green Ver­ti­cal Sys­tems uit Zeist, hove­nier Eij­kel­boom uit Apel­doorn en kun­ste­na­res C.A. Wert­heim.

De officiële ople­ve­ring volgt later dit jaar.

Bron:
Duur­zaam Gebouwd

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.