Par­ken in Amster­dam raken over­be­last

Amster­dam­se par­ken ont­van­gen voor­al op zon­ni­ge dagen zoveel bezoe­kers dat ze uit hun voe­gen bar­sten. Onlangs leid­de de com­bi­na­tie van druk­te en drank in het Von­del­park tot een mas­sa­le vecht­par­tij. „Die gebeur­te­nis is een teken dat het park over­be­last is’’, zegt een woord­voer­ster van de gemeen­te in nrc next.

Het best bezoch­te park van Amster­dam is het 48 ha gro­te Von­del­park. Woord­voer­ster Shar­mai­ne Vet­ter van stads­deel Zuid meent dat er nu rond de 12 mil­joen bezoe­ken per jaar aan het Von­del­park wor­den gebracht. Het Wes­ter­park (50 ha) zag het aan­tal bezoe­ken de afge­lo­pen vijf­tien jaar ver­drie­vou­di­gen en wordt 5,2 mil­joen keer per jaar bezocht. Ook in de klei­ne par­ken is het druk: het 4,2 ha gro­te Sarp­ha­ti­park krijgt maar liefst 5,8 mil­joen bezoe­ken per jaar.

 

De popu­la­ri­teit van de par­ken in de gro­te ste­den komt voort uit de groei­en­de behoef­te van Neder­lan­ders om hun vrije tijd in de bui­ten­lucht door te bren­gen. De Neder­lan­der heeft de laat­ste jaren min­der vrije tijd gekre­gen, maar brengt even­veel uren bui­ten door als voor­heen, blijkt uit onder­zoek van het Soci­aal en Cul­tu­reel Plan­bu­reau (SCP). Onder­zoe­ker Desirée Ver­beek: „Mede door het deel­tijd­werk heeft de Neder­lan­der vaak kor­te­re epi­so­des vrij. Het ligt voor de hand die vrije tijd daar­om dicht­bij huis door te bren­gen, zoals in een park.’’

Bron: nrc next.

Lees hier het pers­be­richt  Erop­uit! Neder­lan­ders in hun vrije tijd bui­tens­huis van het Soci­aal en Cul­tu­reel Plan­bu­reau (SCP).

of bekijk hier het over­zicht van alle par­ken in Amster­dam.