In het kader van de week van de duurzaamheid organiseert de Gemeente Zaanstad op dinsdagmiddag 6 februari a.s. een discussiemiddag over Gezonde leefomgeving. De gemeente Zaanstad zou daar graag één of twee professionals bij willen hebben om aan het gesprek deel te nemen en mee te denken.
Achtergrondinformatie: Deze sessie maakt deel uit van een reeks themaweken georganiseerd door Platform aan de Zaan onder de noemer Zaanse Geluiden, samen met de gemeente Zaanstad. Doel van het gesprek 6 februari a.s. is om met verschillende partners uit de stad de verbinding tussen gezondheid/welbevinden en groen/natuur bespreken, en te kijken waar de urgente opgaven voor de komende tijd in de stad liggen (er worden veel woningen bijgebouwd komende decennia dus extra noodzaak om de stad ook groen en leefbaar te houden) en waar kansen liggen om te versnellen en elkaar te versterken. Zie voor meer informatie ook www.zaansegeluiden.nl, week van de duurzaamheid.
Indien u interesse heeft in het bijwonen van deze middag kunt u een email sturen aan info@degroenestad.nl

Begin november is Natuurmonumenten in samenwerking met Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), de Speeltuinbende en Kenniscentrum Groen & Handicap het project ‘Natuur voor iedereen’ gestart. De eerste concrete stap is de aanleg van Speelnatuur van OERRR bij Bezoekerscentrum Oisterwijk. Op deze natuurlijke speelplek kunnen in de toekomst álle kinderen, dus ook kinderen met een handicap, samen de natuur beleven. Het project is mogelijk dankzij een bijdrage van € 1,9 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.
Natuur voor iedereen!
Dat is de ambitie van de projectpartners. Met het project willen de organisaties de natuur toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Voor ruim 4 miljoen Nederlanders is het bezoeken van natuurgebieden namelijk een lastige opgave. Zandpaden, klaphekjes of gebrekkige parkeerplaats vormen voor deze groep soms onneembare hindernissen, bijvoorbeeld door gebruik van een rollator, rolstoel of kinderwagen. De komende drie jaar worden 40 natuurgebieden aangepakt om iedereen van de natuur te kunnen laten genieten, waarbij ook de doelgroep kinderen specifieke aandacht krijgt. Het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen is één van de eerste.
Voorzieningen en goede informatie
‘Natuur voor iedereen’ benadert toegankelijkheid via vijf sporen. Naast de bereikbaarheid en het weghalen van fysieke hindernissen op de routes is het geven van goede informatie zeker zo belangrijk, zowel in het gebied maar ook al op de website en via andere communicatiekanalen. Door goede informatie te verstrekken kan iedereen zelf inschatten of een route geschikt is. Ook wordt gekeken naar het vergroten van de bekendheid van de natuurrecreatie bij de doelgroep, en gaan we zorgen dat mensen zich welkom voelen.
Bron: natuurmonumenten.nl

Plantenbakken, bomen en een boombank: voor het Stadshart is een ‘vergroeningsplan’ gemaakt. Daarin staat beschreven wat er op de korte en langere termijn moet gebeuren om de betonnen uitstraling tegen te gaan.
‘Meer groen in het Stadshart’ was één van de maatregelen die in het rapport van Paul Tankink is opgenomen om het Stadshart van Lelystad weer toekomstperspectief te bieden. Het centrum wordt ervaren als grijs en saai en meer groen is één van de middelen om dat tegen te gaan.
Korte termijn
Daarom is er een vergroeningsplan gemaakt. ‘Op korte termijn willen we aan de slag met de gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien,’ zegt wethouder Janneke Sparreboom. Zo worden er bomen bijgeplaatst in de Promesse, komt er een boombank ter hoogte van de voormalige kaasboetiek aan de Waagpassage en worden er in het zogenaamde winkelrondje meer plantenbakken geplaatst. Dat laatste geldt ook voor de Zilverparkkade. ‘Dat moet wat meer een verblijfsplek worden. Daarnaast willen we de Zuil van Lely opnieuw oplichten.’
Lange termijn
Voor de gebieden waar wel ontwikkelingen op het programma staan, zoals de Agorahof waar een nieuwe bioscoop gepland staat, is het natuurlijk lastiger om op dit moment te vergroenen. ‘Acties die we daar plannen zijn afhankelijk van die toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt er gedacht aan het plaatsen van monumentale bomen en waterelementen.’
Co-creatie
Er is ook ruimte voor kleinere initiatieven door ondernemers zelf. ‘Je kan denken aan het beplanten van plantenbakken of omgaan met gebieden die braakliggen. Voor co-creatie, waarbij gemeente en ondernemers samenwerken, is ook nog wat geld beschikbaar.’
Het vergroeningsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
bron: flevopost.nl

‘Wat willen tuinbezitters nu écht?’
Willen we graag groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving, dan begint dat met het begrijpen waarom tuinbezitters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kullberg doet bij het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek op het terrein van wonen en de directe woonomgeving. Van recente datum is haar onderzoek ‘Tussen Groen en Grijs, een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland’.
Op Future Green City geeft ze op 29 november een lezing over haar onderzoek. Voor het eerst staat tuinieren als factor in de kwaliteit en beleving van de woonomgeving centraal. Stekken is hip; de moestuin in de mode. Overal ontstaan stedelijke oases als buurttuinen en dakakkers, waar bewoners bezig zijn in hun moestuin en daarmee het aanzien van hun buurt verfraaien en buurtgenoten ontmoeten. Tegelijkertijd zien we dat particuliere tuinen in toenemende mate worden ‘ontgroend’.  Een veelheid aan klinkers, tegels en steenslag maakt de omgeving harder, grijzer. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Grijze tuinen zijn minder goed bestand tegen de effecten van klimaatverandering.
Het onderzoek van Jeanet Kullberg sluit aan op actuele discussies over klimaatbestendige inrichting van particuliere tuinen (duurzaamheid) en meer sociale cohesie in de woonomgeving dankzij (buurtmoes)tuinen (leefomgeving). In eerder onderzoek is veel aandacht besteed aan gezondheidseffecten van groen in de buurt. Ook is uit ‘woonwensen’-onderzoek bekend dat veel mensen een groene omgeving hoog waarderen. Maar wat is daarbij hun eigen inbreng? Die vraag wil het SCP beantwoorden met dit onderzoek. In de inleiding staat een historisch overzicht van de rol van tuinen in onze woonomgeving en wordt ingegaan op de discussies over of het wenselijk is bewoners te laten beschikken over een eigen tuin als onderdeel van de alledaagse woonomgeving. Tevens wordt beschreven welk belang er werd gehecht aan tuinieren; in latere hoofdstukken wordt vergeleken hoe bewoners daar tegenwoordig over denken. Ook heeft de onderzoeker gegevensbestanden die niet direct over tuinen of tuinieren gaan, maar mogelijk toch zinvolle informatie bevatten, geraadpleegd. De bestanden zijn nagelopen, waarbij de hamvraag was: groen of grijs: veel planten of veel stenen? Dit heeft geleid tot inzicht in de factoren die invloed hebben op de inrichting van tuinen. Ook werd meer zicht verworven op tuinieren als vrijetijdsbesteding en de verhouding daarvan met bijvoorbeeld sporten of televisiekijken. Opnieuw was er dan een verschil zichtbaar tussen ‘groen’ en ‘grijs’, maar dit keer in de betekenis van leeftijd. Het zijn vooral ouderen die actief zijn in het groen. Ten slotte zocht het SCP naar drijfveren van tuiniers – vooral degenen die met planten in de weer zijn –, naar het ontstaan van die belangstelling en het effect daarop van de commercie en media. Daarvoor hebben ze actieve tuinliefhebbers geïnterviewd.
De wens om in Nederland groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving te realiseren, begint met het begrijpen waarom tuiniers en tuinbezitters de dingen doen die ze doen of die juist nalaten. Het onderzoek ‘Tussen groen en grijs’ geeft daarop antwoord. SCP-onderzoekster Jeannet Kullberg zal daar op dinsdag 29 november tijdens Future Green City meer over vertellen.
 

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

Amsterdam heeft meer dan 300 potentiële locaties voor buurtparken. Dit zijn vaak versteende plekken die geen functie hebben en niet uitnodigen tot een bezoek. Met de beperkte openbare ruimte in de stad is het noodzaak om dergelijke locaties juist goed te benutten. ‘Dat begint bij het ontwerpproces’, aldus projectleider Raksha Hoost van conceptontwikkelaar De Gezonde Stad. ‘In het project Park om de Hoek gaan bewoners, publieke en private partijen samen aan de ontwerptafel zitten. Dit zorgt ervoor dat de openbare ruimte beter aansluit op de wensen en behoeften van de gebruiker.’
Stedelingen aan zet
Amsterdammers bepalen waar in de stad nieuwe parken worden aangelegd via de website www.parkomdehoek.nl. Initiatiefnemers helpen elkaar via het platform en De Gezonde Stad geeft begeleiding bij het ontwikkelen van een Park om de Hoek. Buurtbewoners pakken na de realisatie zelf het onderhoud en beheer van het park op.
Parken om de Hoek nodigen uit tot ontmoeting in een stad waar ruim 85.000 Amsterdammers eenzaam zijn. Een groene plek in de buurt zorgt ook voor een fijne en gezonde leefomgeving, en biedt een bijdrage aan stedelijke uitdagingen zoals hittestress en wateroverlast. De ambitie is om een toolkit voor de realisatie van groene ontmoetingsplekken in steden te ontwikkelen. Hoost: ‘Het moet voor iedereen mogelijk en eenvoudig zijn om een Park om de Hoek in zijn of haar buurt te realiseren.’
De Ruyschtuin
De Green Junkies-planten in biodiversiteitspark De Ruyschtuin zorgen voor een luchtzuiverende werking op de drukke Wibautstraat. Daarnaast zorgen het groen en de halfverharding voor een waterbergende functie. De Ruyschtuin wordt op 19 oktober feestelijk geopend door Ivar Manuel (stadsdeelvoorzitter Oost).
Bron: stadszaken.nl

Dertig jaar geleden werd er in Zoetermeer een nieuwe wijk gebouwd: Seghwaert. Als er in de jaren ’80 een bouwcrisis ontstaat, blijft een mooi stukje land gespaard. Een oude boomgaard blijft jarenlang verstopt achter een grote heg, compleet overwoekerd en onbenut. Buurtbewoner Bert Dekkers vond dat zo zonde dat hij besloot een oproepje te doen in de buurt en met succes! Een groepje enthousiaste mensen zag het wel zitten om de boomgaard samen op te frissen. De buurtbewoners hebben de boomgaard samen omgetoverd tot een waar paradijs: de Hof van Seghwaert.
De Bewoners hebben het initiatief genomen:
• om deze boomgaard als cultureel erfgoed te behouden
• om te vormen tot een echte Hof van Seghwaert
• en zo het sociale leven in de wijk te versterken.
Op 13 december 2014 hebben zij de ‘Stichting de Hof van Seghwaert‘ opgericht met als missie:
• meer mensen in onze samenleving laten participeren
• maatschappelijke activering stimuleren door behoud en ontwikkeling in eigen beheer van een groene oase in de wijk, de perenboomgaard.
De stichting biedt een platform voor groene bewonersprojecten en een ontmoetingsplek voor bewoners die zich willen inzetten en bijdragen aan het welbevinden en de leefbaarheid in de wijk.
In de praktijk is de Hof van Seghwaert drie dagen per week open: dinsdag, woensdag en zaterdag. ‘Wij werken met vrijwilligers en met cliënten van maatschappelijke organisaties: iedereen kan meedoen in het algemene onderhoud van de boomgaard, van snoeien in het winterseizoen, het renoveren van de afrastering tot en met de pluk van de peren in het najaar.’
De bewonersprojecten in 2015 en 2016 zijn:

  • bijenschuur met inmiddels 2 bijenvolken; mogelijkheid tot kopen van honing en volgen van workshop imkerij
  • gereedschapsopslag
  • stiltetuin; nog in aanleg, volgend seizoen rondleidingen en oploopjes met filosofisch, beschouwend karakter
  • wijngaard, bijeengebracht via crowdfunding:
    50 stokken geplant in 2015, nog weer 50 in april 2016 met jaarlijks een wijngaardeniersdiner
  • kippenren met 5 Brahma’s en 4 (sabelpoot)krielkippen
  • natuurbelevingstuin in opstartfase
  • ‘de werkplaats’, ontmoetingsplek met een hoog doe-gehalte, nog in aanleg
  • wijkmoestuin, in ontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties Piëzo, Middin, Present e.a.

Kijk op de Facebook van Perenboomgaard Hof van Seghwaert voor meer informatie!

Minder dan 10% van de Nederlandse kinderen speelt regelmatig buiten in de natuur (CBS). De publieke ruimte waarbinnen 7-12 jarigen zich vrij kunnen bewegen is tegenwoordig maar liefst 90% minder dan in de jaren ’70. De groene ‘overplekjes’ van weleer, waar bijvoorbeeld stadskinderen konden rommelen, struinen en verkennen, zijn in ons gestructureerde land verdwenen. Terwijl binding met natuur juist cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen.
Staatsbosbeheer is de grootste aanbieder van speelnatuur en natuureducatieve activiteiten voor kinderen. Helaas is dit bij veel gemeentelijke en provinciale bestuurders niet bekend. Daarom start Staatsbosbeheer in oktober de campagne ‘Kinderen in de kijker’. Zodat in de toekomst kinderen in meer gemeenten en provincies kunnen genieten van alles wat de natuur te bieden heeft.
Gezond én leuk
Uit onderzoeken van onder andere Agnes van den Berg blijkt dat contact en binding met natuur cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig en ruimte om hun grenzen te verleggen. Natuur biedt ze die omgeving, zeker als het een beetje ‘wilde’ (ongeregelde) natuur is. Daar gaan ze actief op ontdekking uit met al hun zintuigen en met heel hun lijf.
Partner in het groen
Staatsbosbeheer ontvangt jaarlijks ruim 1 miljoen kinderen in de natuur. Staatsbosbeheer biedt eigentijdse, landelijk dekkende activiteiten voor kinderen, speelnatuur en educatieprogramma’s onder begeleiding van deskundige boswachters en jeugdvrijwilligers. De beleving van het kind staat bij alle educatieve activiteiten centraal. De activiteiten zijn gericht om kinderen op hun eigen manier kennis te laten maken met de natuur. Leren over de natuur gaat volgens Staatsbosbeheer vooral via zelf doen, beleven en verwonderen.
Bron: staatsbosbeheer.nl
 

Woensdag 14 september om 15.30 uur onthult Wethouder Ron König op symbolische wijze de nieuwe avonturenbrug op Stadsboerderij De Korenmaat. Deze avonturenbrug zal kinderen nóg nadrukkelijker uitdagen om te spelen en te ontdekken in de natuurlijke omgeving van het struinmoeras op deze stadsboerderij. De pijlers van de brug zijn klaar, de opbouw volgt later. De onthulling vindt plaats tijdens ons jaarlijkse oogstfeest.
Spelen en ontdekken in het groen
Met de nieuwe avonturenbrug worden kinderen nog meer uitgedaagd om te spelen en op ontdekkingstocht te gaan in het struinmoeras. Natuurbeleving is een belangrijke pijler van het natuurcentrum. We bieden kinderen de ruimte om de natuur te ontdekken en te beleven op onze stadsboerderijen. Een avontuurlijke omgeving in het groen, die inspireert en een welkome afwisseling is op andere uitdagingen in het digitale tijdperk. Ook na de verzelfstandiging van Natuurcentrum Arnhem op 1 januari 2017 blijven we ons hiervoor inzetten.
Steeds duidelijker wordt dat bewegen en spelen in de natuur positieve effecten heeft op kinderen. Betere schoolprestaties en afname van overgewicht zijn slechts enkele voorbeelden. Nieuwe maatschappelijke inzichten als ‘zitten is het nieuwe roken’ of de positieve effecten van de Pokémonrage, waardoor kinderen weer naar buiten gaan, sluiten hierop aan.
De aanschaf van de avonturenbrug is mogelijk gemaakt door vele kleine en grote bijdragen van onze bezoekers, met name door twee voormalige huisartsen uit de wijk en door een sponsoractie van Albert Heijn in Huissen.
Oogstfeest
De onthulling van de avonturenbrug vindt plaats tijdens het oogstfeest op en rond het erf van Stadsboerderij De Korenmaat. Daar zijn op 14 september tussen 13.30 en 17.00 uur verrassende activiteiten, rondleidingen en proeverijen voor jong en oud. Een overzicht van alle activiteiten staat op http://stadsboerderijdekorenmaat.nl/oogstfeest2016/. Op woensdag 21 september vieren we de oogsttijd op een wat bescheidener schaal op Stadsboerderij Presikhaaf.
Bron: arnhem.nl

De gemeente Leiden ontwerpt op dinsdagavond 9 februari gratis tuinen met minder stenen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwoners van Leiden welkom in de hal van het Stadhuis. De groenexperts van de gemeente staan klaar om de geïnteresseerden te helpen met het ontwerp voor een groenere tuin die niet te veel onderhoud vergt. De eerste 25 deelnemers ontvangen een bon ter waarde van 10 euro voor een plant.
Minder stenen en een groenere tuin is beter voor het klimaat en voor de natuur in de stad. Het brengt verkoeling in de zomer en zorgt voor meer vogels, insecten en andere dieren. Ook zorgt het voor een betere waterafvoer bij regenbuien.
Bron: sleutelstad.nl

De gemeente introduceert een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de leefomgeving. Uitgangspunt is dat de basis – straten, stoepen, groen en speelplekken – op orde is. Overbodig straatmeubilair wordt weggehaald. Zo ontstaat ruimte voor initiatieven van bewoners zelf, zoals het zelfontworpen plein in de Merenwijk: de Cliviadal.

“Het plein was een stukje verwaarloosd niemandsland. Vanwege protest uit de buurt zag de gemeente ervan af om daar extra parkeerplekken aan te leggen. Als bewoners hebben we in 2014 plannen gemaakt voor een alternatieve inrichting van het plein” vertelt Edo Elstak, een van de initiatiefnemers.

Groen en gezellig
“Met een beginkapitaal van Fonds 1818, en expertise en praktische hulp van de gemeente, konden we in 2015 echt actief aan de slag.” De jeu-de-boules-baan was het eerste wapenfeit; daarna heeft de gemeente de bestrating rond het plein onder handen genomen. De omwonenden namen de inrichting van de moestuin, kruidentuin en de kleurige plantenperken voor hun rekening. ”Veel buurtbewoners hielpen mee. Door het samenwerken in de tuin is er nu meer onderling contact in de buurt. Kinderen spelen weer gezellig op het plein, en ook passanten komen nieuwsgierig kijken en een praatje maken.”

bron: gemeente.leiden.nl