Gezocht voor 6 febru­a­ri: één of twee pro­fes­si­o­nals voor dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de Leef­om­ge­ving voor Gemeen­te Zaan­stad

In het kader van de week van de duur­zaam­heid orga­ni­seert de Gemeen­te Zaan­stad op dins­dag­mid­dag 6 febru­a­ri a.s. een dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de leef­om­ge­ving. De gemeen­te Zaan­stad zou daar graag één of twee pro­fes­si­o­nals bij wil­len heb­ben om aan het gesprek deel te nemen en mee te den­ken. Ach­ter­grond­in­for­ma­tie: Deze ses­sie maakt deel uit van een […]

Speel­na­tuur voor kin­de­ren met han­di­cap

Begin novem­ber is Natuur­mo­nu­men­ten in samen­wer­king met Reva­li­da­tie­fonds, Fonds ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten, NSGK (Neder­land­se Stich­ting voor het Gehan­di­cap­te Kind), de Speel­tuin­ben­de en Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap het pro­ject ‘Natuur voor ieder­een’ gestart. De eer­ste con­cre­te stap is de aan­leg van Speel­na­tuur van OERRR bij Bezoe­kers­cen­trum Oister­wijk. Op deze natuur­lij­ke speel­plek kun­nen in de toe­komst álle kin­de­ren, […]

Plan voor meer groen in het Stads­hart Lely­stad

Plan­ten­bak­ken, bomen en een boom­bank: voor het Stads­hart is een ‘ver­groe­nings­plan’ gemaakt. Daar­in staat beschre­ven wat er op de kor­te en lan­ge­re ter­mijn moet gebeu­ren om de beton­nen uit­stra­ling tegen te gaan. ‘Meer groen in het Stads­hart’ was één van de maat­re­ge­len die in het rap­port van Paul Tan­kink is opge­no­men om het Stads­hart van […]

Dr. Jeanet Kull­berg: ‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’

‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’ Wil­len we graag groe­ne­re en mooi­e­re tui­nen in de woon­om­ge­ving, dan begint dat met het begrij­pen waar­om tuin­be­zit­ters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kull­berg doet bij het Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau onder­zoek op het ter­rein van wonen en de direc­te woon­om­ge­ving. Van recen­te datum is haar onder­zoek ‘Tus­sen Groen en Grijs, […]

Park om de Hoek mid­del tegen 85.000 een­za­me Amster­dam­mers

Amster­dam­mers heb­ben een voor­heen ver­steen­de plek op de Wibautstraat zelf ver­an­derd in een buurt­park. Het is de start van een nieu­we manier van samen­wer­ken tus­sen bewo­ners, bedrij­ven en over­heid om de open­ba­re ruim­te beter vorm te geven. Amster­dam heeft meer dan 300 poten­ti­ë­le loca­ties voor buurt­par­ken. Dit zijn vaak ver­steen­de plek­ken die geen func­tie heb­ben […]

De Hof van Segh­waerth: een voor­beeld van een mooi en groen buurt­ini­ti­a­tief!

Der­tig jaar gele­den werd er in Zoe­ter­meer een nieu­we wijk gebouwd: Segh­waert. Als er in de jaren ’80 een bouw­cri­sis ont­staat, blijft een mooi stuk­je land gespaard. Een oude boom­gaard blijft jaren­lang ver­stopt ach­ter een gro­te heg, com­pleet over­woe­kerd en onbe­nut. Buurt­be­wo­ner Bert Dek­kers vond dat zo zon­de dat hij besloot een oproep­je te doen […]

Start bestuur­lij­ke cam­pag­ne Staats­bos­be­heer: meer kin­de­ren in de natuur

Min­der dan 10% van de Neder­land­se kin­de­ren speelt regel­ma­tig bui­ten in de natuur (CBS). De publie­ke ruim­te waar­bin­nen 7–12 jari­gen zich vrij kun­nen bewe­gen is tegen­woor­dig maar liefst 90% min­der dan in de jaren ’70. De groe­ne ‘over­plek­jes’ van wel­eer, waar bij­voor­beeld stads­kin­de­ren kon­den rom­me­len, strui­nen en ver­ken­nen, zijn in ons gestruc­tu­reer­de land ver­dwe­nen. Ter­wijl […]

Nieu­we avon­tu­ren­brug in Arn­hem-Zuid in het teken van natuur

Woens­dag 14 sep­tem­ber om 15.30 uur ont­hult Wet­hou­der Ron König op sym­bo­li­sche wij­ze de nieu­we avon­tu­ren­brug op Stads­boer­de­rij De Koren­maat. Deze avon­tu­ren­brug zal kin­de­ren nóg nadruk­ke­lij­ker uit­da­gen om te spe­len en te ont­dek­ken in de natuur­lij­ke omge­ving van het struin­moe­ras op deze stads­boer­de­rij. De pij­lers van de brug zijn klaar, de opbouw volgt later. De […]

Gemeen­te ont­werpt gra­tis groe­ne tui­nen

De gemeen­te Lei­den ont­werpt op dins­dag­avond 9 febru­a­ri gra­tis tui­nen met min­der ste­nen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwo­ners van Lei­den wel­kom in de hal van het Stad­huis. De groe­nex­perts van de gemeen­te staan klaar om de geïn­te­res­seer­den te hel­pen met het ont­werp voor een groe­ne­re tuin die niet te veel onder­houd vergt. De eer­ste 25 […]

Gemeen­te Lei­den intro­du­ceert een nieu­we groe­ne aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving

De gemeen­te intro­du­ceert een nieu­we aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving. Uit­gangs­punt is dat de basis – stra­ten, stoe­pen, groen en speel­plek­ken — op orde is. Over­bo­dig straat­meu­bi­lair wordt weg­ge­haald. Zo ont­staat ruim­te voor ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners zelf, zoals het zelf­ont­wor­pen plein in de Meren­wijk: de Cli­vi­a­dal. “Het plein was een stuk­je ver­waar­loosd nie­mands­land. […]