De Hof van Segh­waerth: een voor­beeld van een mooi en groen buurt­ini­ti­a­tief!

Der­tig jaar gele­den werd er in Zoe­ter­meer een nieu­we wijk gebouwd: Segh­waert. Als er in de jaren ’80 een bouw­cri­sis ont­staat, blijft een mooi stuk­je land gespaard. Een oude boom­gaard blijft jaren­lang ver­stopt ach­ter een gro­te heg, com­pleet over­woe­kerd en onbe­nut. Buurt­be­wo­ner Bert Dek­kers vond dat zo zon­de dat hij besloot een oproep­je te doen in de buurt en met suc­ces! Een groep­je enthou­si­as­te men­sen zag het wel zit­ten om de boom­gaard samen op te fris­sen. De buurt­be­wo­ners heb­ben de boom­gaard samen omge­to­verd tot een waar para­dijs: de Hof van Segh­waert.
De Bewo­ners heb­ben het ini­ti­a­tief geno­men:
• om deze boom­gaard als cul­tu­reel erf­goed te behou­den
• om te vor­men tot een ech­te Hof van Segh­waert
• en zo het soci­a­le leven in de wijk te ver­ster­ken.
Op 13 decem­ber 2014 heb­ben zij de ‘Stich­ting de Hof van Segh­waert‘ opge­richt met als mis­sie:
• meer men­sen in onze samen­le­ving laten par­ti­ci­pe­ren
• maat­schap­pe­lij­ke acti­ve­ring sti­mu­le­ren door behoud en ont­wik­ke­ling in eigen beheer van een groe­ne oase in de wijk, de peren­boom­gaard.
De stich­ting biedt een plat­form voor groe­ne bewo­ners­pro­jec­ten en een ont­moe­tings­plek voor bewo­ners die zich wil­len inzet­ten en bij­dra­gen aan het wel­be­vin­den en de leef­baar­heid in de wijk.
In de prak­tijk is de Hof van Segh­waert drie dagen per week open: dins­dag, woens­dag en zater­dag. ‘Wij wer­ken met vrij­wil­li­gers en met cli­ën­ten van maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties: ieder­een kan mee­doen in het alge­me­ne onder­houd van de boom­gaard, van snoei­en in het win­ter­sei­zoen, het reno­ve­ren van de afras­te­ring tot en met de pluk van de peren in het najaar.’
De bewo­ners­pro­jec­ten in 2015 en 2016 zijn:

  • bij­en­schuur met inmid­dels 2 bij­en­vol­ken; moge­lijk­heid tot kopen van honing en vol­gen van work­shop imke­rij
  • gereed­schaps­op­slag
  • stil­te­tuin; nog in aan­leg, vol­gend sei­zoen rond­lei­din­gen en oploop­jes met filo­so­fisch, beschou­wend karak­ter
  • wijn­gaard, bij­een­ge­bracht via crowd­fun­ding:
    50 stok­ken geplant in 2015, nog weer 50 in april 2016 met jaar­lijks een wijn­gaar­de­niers­di­ner
  • kip­pen­ren met 5 Brahma’s en 4 (sabelpoot)krielkippen
  • natuur­be­le­vings­tuin in opstart­fa­se
  • ‘de werk­plaats’, ont­moe­tings­plek met een hoog doe-gehal­te, nog in aan­leg
  • wijk­moes­tuin, in ont­wik­ke­ling in samen­wer­king met maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties Pië­zo, Mid­din, Pre­sent e.a.

Kijk op de Facebook van Peren­boom­gaard Hof van Segh­waert voor meer infor­ma­tie!