Gezocht voor 6 febru­a­ri: één of twee pro­fes­si­o­nals voor dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de Leef­om­ge­ving voor Gemeen­te Zaan­stad

In het kader van de week van de duur­zaam­heid orga­ni­seert de Gemeen­te Zaan­stad op dins­dag­mid­dag 6 febru­a­ri a.s. een dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de leef­om­ge­ving. De gemeen­te Zaan­stad zou daar graag één of twee pro­fes­si­o­nals bij wil­len heb­ben om aan het gesprek deel te nemen en mee te den­ken.
Ach­ter­grond­in­for­ma­tie: Deze ses­sie maakt deel uit van een reeks the­ma­we­ken geor­ga­ni­seerd door Plat­form aan de Zaan onder de noe­mer Zaan­se Gelui­den, samen met de gemeen­te Zaan­stad. Doel van het gesprek 6 febru­a­ri a.s. is om met ver­schil­len­de part­ners uit de stad de ver­bin­ding tus­sen gezondheid/welbevinden en groen/natuur bespre­ken, en te kij­ken waar de urgen­te opga­ven voor de komen­de tijd in de stad lig­gen (er wor­den veel wonin­gen bij­ge­bouwd komen­de decen­nia dus extra nood­zaak om de stad ook groen en leef­baar te hou­den) en waar kan­sen lig­gen om te ver­snel­len en elkaar te ver­ster­ken. Zie voor meer infor­ma­tie ook www.zaansegeluiden.nl, week van de duur­zaam­heid.
Indien u inte­res­se heeft in het bij­wo­nen van deze mid­dag kunt u een email stu­ren aan info@degroenestad.nl